Regulamin Domu

bg dps

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ „NAJŚWIĘTSZE SERCE JEZUSA”

W RUDZIE ŚLĄSKIEJ (HALEMBIE)

 

Postanowienia ogólne

 

§1

Dom Pomocy Społecznej „Najświętsze Serce Jezusa” w Rudzie Śląskiej - Halembie (zwany dalej Domem) działa na podstawie:

• ustawy o pomocy społecznej,

• rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie domów pomocy społecznej,

• umowy o prowadzenie domu pomocy społecznej, zawartej pomiędzy Prezydentem Miasta Ruda Śląska a Caritas Archidiecezji Katowickiej Ośrodkiem dla Niepełnosprawnych „Najświętsze Serce Jezusa”,

• Statutu Ośrodka dla Niepełnosprawnych „Najświętsze Serce Jezusa” w Rudzie Śląskiej.

§2

Dom jest własnością Caritas Archidiecezji Katowickiej, jego działalność nadzoruje Dyrektor Caritas.

Organizacyjnie Dom stanowi dział Ośrodka dla Niepełnosprawnych „Najświętsze Serce Jezusa” w Rudzie Śląskiej - Halembie.

§3

Dom jest usytuowany w Rudzie Śląskiej - Halembie w obiekcie przy ulicy Kłodnickiej 103.

§4

Dom używa nazwy i pieczęci o następującej treści:

CARITAS ARCHIDIECEZJI KATOWICKIEJ

OŚRODEK DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH

NAJŚWIĘTSZE SERCE JEZUSA

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ 41-706 RUDA ŚL. - Halemba

ul. Kłodnicka 103, tel. 2433-484 do 6

§5

Dom jest koedukacyjną placówką stałego pobytu dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną.

§6

Do Domu przyjmowane są osoby niepełnosprawne na podstawie decyzji administracyjnej Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej.

§7

Dom świadczy podstawowe usługi zgodnie z określonym prawnie standardem usług w zakresie potrzeb bytowych, opiekuńczych, wspomagających i zdrowotnych.

Szczegółowy zakres opieki i usług jest ustalany przez zespół terapeutyczno-opiekuńczy z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb każdego mieszkańca i przy jego aktywnym udziale (jeżeli udział ten jest możliwy ze względu na stan zdrowia i gotowość uczestnictwa w nim mieszkańca).

§8

Społeczność Domu tworzą mieszkańcy oraz pracownicy, którzy są jego współgospodarzami i biorą aktywny udział w życiu placówki. Mieszkańcy oraz pracownicy są zobowiązani do przestrzegania przepisów porządkowych regulujących organizację i życie społeczne Domu, zawartych w Statucie Ośrodka, Regulaminie Domu, Karcie Praw i Obo-wiązków Mieszkańca oraz zarządzeniach i procedurach wydawanych przez Dyrektora.

 

Przepisy szczegółowe

 

§9

Personel Domu, celem efektywnego świadczenia usług mieszkańcom, jest zorganizowany w obrębie następujących pionów (ryc. 1):

• merytorycznego (terapeutyczno-opiekuńczego),

• pomocniczego.

§10

Dom działa w oparciu o roczny plan budżetowy i prowadzi odrębną ewidencję rachunkową.

Nad prawidłowym przebiegiem gospodarki finansowej i materiałowej bezpośrednio czuwa Główny Księgowy Ośrodka dla Niepełnosprawnych „Najświętsze Serce Jezusa”.

§11

Dom świadczy usługi w zakresie potrzeb bytowych, zapewniając miejsce zamieszkania, wyżywienie, odzież i obuwie oraz utrzymanie czystości (w zakresie określonym prawnie standardem usług).

§12

Bezpośrednią opiekę nad mieszkańcami sprawują opiekunowie i wychowawcy, zaś nad prawidłowym przebiegiem procesu opiekuńczo-wychowawczego i rehabilitacji czuwa koordynator ds. opiekuńczo-terapeutycznych, który bezpośrednio podlega Dyrektorowi ds. DPS.

Proces wychowawczy opiera się na zasadach etyki katolickiej.

§13

W ramach usług opiekuńczych, wspomagających i edukacyjnych mieszkańcy korzystają z pomocy w podstawowych czynnościach życiowych, pielęgnacji, załatwianiu spraw osobistych oraz możliwości udziału w terapii zajęciowej, pobierania nauki w szkołach publicznych, podjęcia pracy, zaspakajania potrzeb religijnych i kulturalnych.

Dom zapewnia także warunki do rozwoju samorządności mieszkańców, utrzymywania kontaktów z rodziną i środowiskiem lokalnym, sprawnym załatwianiu skarg i wniosków mieszkańców, bezpiecznego przechowywania środków pieniężnych i przedmiotów wartościowych oraz przestrzegania praw wychowanków i dostępności do informacji o tych prawach.

§14

Mieszkańcy zobowiązani są do szacunku wobec siebie wzajemnie, pracowników i gości Domu.

Realizując swoje prawa mieszkaniec nie może naruszać praw pozostałych członków społeczności Domu.

§15

Warunkiem zgodnego współżycia wszystkich mieszkańców jest wzajemna pomoc i niezakłócanie spokoju. Dlatego mieszkańcy mają obowiązek stosować się do rytmu dnia obowiązującego na terenie Domu, w szczególności przestrzegania godzin posiłków i pory nocnej.

§16

Porę nocną ustala się w godzinach od 22°° do 6°°, w tym czasie obowiązuje bezwzględna cisza na terenie Domu. W tych godzinach należy wyciszyć urządzenia odtwarzające i nagłaśniające do takiego stopnia, by nie zakłócały spokoju pozostałym współmieszkańcom. Toaletę wieczorną mieszkaniec winien wykonać przed godziną 22°°.

§17

Mieszkańcy mogą przyjmować gości w części mieszkalnej najpóźniej do godziny 1800, zaś do godziny 2000  możliwe są na tarasie, w ogrodzie lub holu na parterze.

Wspomniani goście winni zaanonsować się u portiera, a następnie przebywać zawsze w towarzystwie odwiedzanego mieszkańca.

Gości będących pod wpływem alkoholu obowiązuje zakaz wstępu na teren budynku.

§18

Posiłki są wydawane mieszkańcom przez kuchnię o następujących porach:

• śniadanie godz. 630 - 900

• obiad od godz. 1200

• kolacja godz. 1800 - 2000

§19

Miejscem spożywania przez mieszkańców posiłków, które przygotowuje i wydaje ośrodkowa kuchnia, jest zasadniczo jadalnia główna (za czym przemawiają względy sanitarne, bezpieczeństwa i integracja domowej wspólnoty).

Dla osób chorych istnieje możliwość podania posiłku do pokoju, przy czym osobie takiej winien towarzyszyć opiekun, wychowawca lub pokojowy.

§20

Opuszczanie terenu Domu jest dozwolone po uprzednim uzgodnieniu z opiekunem.

Mieszkańcy posiadający stałe zezwolenie na samodzielne poruszanie się poza Domem są zobowiązani dokonać odpowiedniego wpisu do zeszytu wyjść. Mieszkaniec - ze względów bezpieczeństwa - powinien podać cel wyjścia, czas planowanego powrotu oraz kontakt telefoniczny, o ile istnieje taka możliwość.

§21

O wyjeździe na czas dłuższy niż jeden dzień mieszkaniec winien poinformować opiekuna i pracownika socjalnego co najmniej na dzień przed planowanym wyjazdem.

§22

Rodzice, krewni lub opiekunowie prawni chcąc zabrać mieszkańca poza teren Domu mogą to uczynić wyłącznie po osobistym powiadomieniu opiekuna i dokonaniu odpowiedniego wpisu do zeszytu wyjść. Powrót mieszkańca należy również zgłosić właściwemu opiekunowi.

§23

Mieszkańcy są zobligowani do aktywnego włączenia się w proces opracowania indywidualnego programu opieki i rehabilitacji oraz bieżącej jego realizacji.

§24

Ze względu na wychowawczy i rehabilitacyjny charakter Domu zabronionym jest na terenie placówki spoży-wanie alkoholu, zaś palenie tytoniu jest dozwolone wyłącznie osobom pełnoletnim, w miejscu do tego wyznaczonym przez kierownictwo placówki (co reguluje właściwa procedura).

§25

Mieszkańców reprezentuje Samorząd Mieszkańców wybierany w wyborach powszechnych na okres czteroletniej kadencji. Szczegółowy tryb powołania i funkcjonowania Samorządu reguluje odpowiednia procedura.

§26

Mieszkańcy - jako współgospodarze - w miarę indywidualnych możliwości winni uczestniczyć w pracach na rzecz społeczności Domu.

§27

Mieszkaniec ma obowiązek - w stopniu zależnym od jego funkcjonowania biopsychospołecznego - dbania o czystość własnego pokoju oraz właściwego korzystania ze sprzętów będących na stanie tego pomieszcze-nia.

§28

Mieszkańcy są zobowiązani do poszanowania mienia Domu oraz własności współmieszkańców i personelu. Mieszkaniec ma obowiązek zadośćuczynienia za szkody, które wyrządził z własnej winy.

§29

Wszyscy mieszkańcy i pracownicy winni przestrzegać czystości na klatkach schodowych, korytarzach, węzłach sanitarnych oraz pozostałych pomieszczeniach ogólnego dostępu.

§30

Bezwzględnie zabrania się wyrzucania przez okno jakichkolwiek śmieci oraz wykładania na parapetach okien pożywienia dla ptactwa, ze względu na możliwość zabrudzenia przez nie elewacji budynku, chodników oraz ubrań przechodniów.

§31

Śmieci i odpadki należy wyrzucać do zbiorników zainstalowanych przez administrację. W przypadku rozsypania wynoszonych śmieci lub rozlania płynów mieszkaniec winien natychmiast uporządkować zabrudzoną powierzchnię, bądź zwrócić się o pomoc do pracownika.

§32

Trzepanie dywanów i chodników dywanowych może się odbywać wyłącznie w miejscu na ten cel przeznaczony w godzinach od 8°° do 19°°. Bezwzględnie zabrania się trzepania dywanów, pościeli, ubrań na klatkach schodowych, w korytarzach, w oknach. Szczegóły określa właściwa procedura.

§33

Zabrania się zastawiania ciągów komunikacyjnych meblami, opakowaniami oraz innymi przedmiotami utrudniającymi swobodne poruszanie się niezbędne w wypadku awarii lub pożaru.

§34

Ze względów sanitarnych i bezpieczeństwa trzymanie zwierząt na terenie obiektu przez mieszkańców jest możliwe wyłącznie za zgodą administratora budynku, tj. Dyrektora Ośrodka.

§35

Samodzielne instalowanie anten telewizyjnych i radiowych na terenie budynku (elewacja, dach) jest surowo zabronione. Absolutnie zabroniony jest mieszkańcom wstęp na poddasze i dach.

§36

Zabrania się mieszkańcom wykonywania jakichkolwiek samodzielnych napraw instalacji elektrycznej, wodociągowej i kanalizacyjnej. Każdą usterkę mieszkaniec winien zgłosić pracownikowi pierwszego kontaktu lub bezpośrednio u Kierownika. Wspomniane usterki usuwają wyłącznie specjalistyczne służby (konserwatorzy).

§37

Zabrania się samowolnych prób regulacji centralnego ogrzewania (np. usuwania kryz), jak i instalowania dodatkowych grzejników.

§38

Mieszkaniec, po wcześniejszym uzgodnieniu, powinien udostępnić pokój w celu dokonania okresowego przeglądu stanu wyposażenia technicznego lokalu oraz ustalenia niezbędnych prac i ich wykonania.

§39

W razie awarii wywołującej szkodę lub grożącej bezpośrednio powstaniem szkody mieszkaniec jest obowiązany do natychmiastowego udostępnienia odpowiednim służbom swojego lokalu w celu jej usunięcia.

Jeżeli mieszkaniec jest nieobecny lub odmawia udostępnienia pokoju Dyrektor może upoważnić odpowiednie służby do wejścia, jednak wyłącznie w obecności pracownika tutejszej placówki. Szczegółowy tryb postępowania reguluje właściwa procedura.

§40

Dokonywanie zamian pokojów pomiędzy mieszkańcami jest możliwe jedynie za zgodą kierownictwa Domu.

§41

Z urządzenia dźwigowego (windy) należy korzystać zgodnie z obowiązującą instrukcją obsługi. Zabrania się przewożenia w windzie przedmiotów, które mogłyby spowodować jej uszkodzenie.

Dzieci do lat 12 mogą korzystać z windy wyłącznie pod opieką osób starszych.

§42

W przypadku uchylania się przez mieszkańca od uiszczania opłat za pobyt w tutejszej placówce, kierownictwo Domu - po wyczerpaniu postępowania proceduralnego - może skierować sprawę na drogę sądową.

§43

Działania względem mieszkańców, którzy nie dotrzymują warunków kontraktu:

- upomnienie ustne lub pisemne Dyrektora ds. DPS,

- pisemna nagana Dyrektora Ośrodka z włączeniem do akt osobowych mieszkańca,

- publiczne ogłoszenie niezdyscyplinowania,

- wezwanie służb prewencyjnych (w sytuacji zakłócenia porządku na terenie Domu),

- skierowanie do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej prośby dotyczącej wydania decyzji o przeniesieniu mieszkańca do innej placówki.

§44

System nagradzania mieszkańców obowiązujący w tutejszym Domu:

- pochwała ustna lub pisemna przez Dyrektora ds. DPS,

- pisemna pochwała przez Dyrektora Ośrodka z podaniem do wiadomości wszystkim współmieszkańcom,

- nagroda rzeczowa.

§45

Wszelkie skargi, zażalenia i postulaty można kierować do Dyrektora, Koordynatora lub Samorządu Mieszkańców.

 

Postanowienia końcowe

 

W ramach uregulowań tegoż regulaminu są wydawane przez kierownictwo Domu bardziej szczegółowe przepisy ustalające zakres oraz tryb postępowania mieszkańców i pracowników na terenie tutejszej pla-cówki (m.in. zarządzenia, procedury i instrukcje postępowania).

Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49