Karta Praw Mieszkańca

bg dps

KARTA PRAW I OBOWIĄZKOW MIESZKAŃCA DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W HALEMBIE

 

Postanowienia ogólne

 

Art. 1.1. „Karta praw i obowiązków mieszkańca DPS w Halembie" określa podstawowe prawa i obowiązki mieszkańca tego Domu.

2. W ramach uregulowań tej karty są wydawane bardziej szczegółowe przepisy ustalające zakres praw i obowiązków oraz tryb postępowania mieszkańców na terenie Domu (np. procedury postępowania).

Art. 2.1. Dom Pomocy Społecznej jest miejscem stałego pobytu jego mieszkańców.

2. Dom zapewnia troskliwą opiekę, atmosferę życzliwości i bezpieczeństwa, wsparcie umożliwiające godne życie osobom z niepełnosprawnością intelektualną.

Art. 3.1. Mieszkańcy Domu tworzą wspólnotę rodzinną, w której obowiązuje wzajemny szacunek, poważanie i troska o wspólne sprawy. W ramach tej wspólnoty każdy ma prawo do zachowania swojej intymności i wybrania indywidualnego sposobu życia, o ile nie naruszają praw pozostałych domowników.

2. Mieszkańcy wspólnie z personelem tworzą społeczność Domu, są jego współgospodarzami i biorą aktywny udział w życiu placówki.

Art. 4.1. Mieszkaniec Domu zachowuje wszystkie uprawnienia, jakie posiadał przed zamieszkaniem w DPS.

2. Realizując swoje prawa mieszkaniec nie może naruszać praw pozostałych członków społeczności Domu.

 

Prawa mieszkańca

 

Art. 5. Każdy mieszkaniec u ma zapewnioną:

- opiekę i bezpieczeństwo,

- ochronę godności osobistej,

- poczucie intymności,

- niezależność dostosowaną do własnego poziomu sprawności,

- możliwość dokonywania wyborów,

- dostęp do różnych form terapii pedagogicznej i rehabilitacji ruchowej,

- swobodne kontakty ze środowiskiem lokalnym.

Art. 6.1. Dom zapewnia mieszkańcowi kompleksową opiekę sprawowaną przez wyszkolony i wrażliwy personel.

2. Mieszkaniec ma prawo do zaspakajania niezbędnych potrzeb bytowych, emocjonalnych, zdrowotnych, społecznych, religijnych, kulturowych, w granicach określonych przez prawa pozostałych współmieszkańców.

3. Mieszkaniec ma prawo do pełnej informacji dotyczącej usług dostępnych na terenie Domu, organizacji życia w Domu, o sprawach finansowych związanych z jego pobytem w Domu, o swoich prawach i obowiązkach, o stanie własnego zdrowia i zakresie prowadzonego usprawniania.

4. Na podstawie udzielonej mieszkańcowi pełnej informacji ma on prawo dokonania wyboru zakresu pomocy i opieki oferowanej przez Dom, z uwzględnieniem stanu zdrowia i stopnia samodzielności.

Art. 7.1. Każdy mieszkaniec ma wyznaczonego spośród personelu Domu tzw. pracownika pierwszego (bezpośredniego) kontaktu, do którego może zwracać się ze wszystkimi swoimi potrzebami.

2. W uzasadnionych przypadkach ma on prawo do zmiany pracownika bezpośredniego kontaktu.

Art. 8. W sprawowanie opieki nad mieszkańcem mogą być włączone rodziny oraz inne osoby ze środowiska (wolontariat), po uzyskaniu zgody Dyrektora Domu i na zasadach z nim ustalonych.

Art. 9.1. Każdy mieszkaniec korzysta z usług Domu w oparciu o indywidualny program opieki opracowany przez Zespół Terapeutyczno-Opiekuńczy. Program ten podlega bieżącej korekcie stosowania w zależności od potrzeb i oczekiwań mieszkańca.

2. Mieszkaniec ma prawo do współtworzenia indywidualnego programu opieki (stosownie do swoich możliwości), uczestniczenia w bieżącej analizie oraz ocenie efektywności udzielonej mu pomocy.

Art. 10.1. Dom gwarantuje mieszkańcowi zamieszkanie w pokoju wyposażonym w sprzęt niezbędny do normalnego życia, zgodnie z obowiązującym standardem.

2. Mieszkaniec ma prawo wyposażyć swój pokój we własne meble i inne przedmioty pod warunkiem, że nie spowoduje to nadmiernego zagęszczenia powierzchni mieszkalnej prowadzącego do ograniczenia praw współmieszkańca.

Art. 11.1. Pokój mieszkalny jest pomieszczeniem prywatnym zamieszkujących w nim osób. Zatem wejście do pokoju przez inne osoby jest możliwe wyłącznie za przyzwoleniem jego mieszkańców lub w przypadkach szczególnie uzasadnionych (bezpieczeństwem ogólnym, utrzymaniem czystości itp.) na podstawie odrębnych szczegółowych przepisów zawartych w procedurach.

2. Celem zabezpieczenia dostępu do pokoju i znajdujących się w nim rzeczy osobistych mieszkańca, ma on prawo otrzymać klucz do pokoju i zamykać go. Przy czym samowolna wymiana zamka - ze względów bezpieczeństwa - jest niedozwolona.

Art. 12.1. Mieszkańcy mogą zamieniać pokoje mieszkalne, jednakże jedynie za zgodą kierownictwa Domu.

2. Mieszkaniec może zostać przeniesiony do innego pokoju mieszkalnego tylko z ważnych powodów, po uprzednim wyjaśnieniu przyczyn takiej decyzji.

Art. 13. Każdy mieszkaniec może korzystać z ogólnie dostępnych pomieszczeń Domu oraz terenu na wolnym powietrzu przynależącym do Domu, zgodnie z przeznaczeniem oraz w czasie do tego wyznaczonym szczegółowymi przepisami.

Art. 14.1. Dom zapewnia mieszkańcowi całodzienne wyżywienie składające się z przynajmniej czterech posiłków, tj. śniadania, obiadu, podwieczorka i kolacji.

2. Mieszkaniec ma możność wyboru potraw z uwzględnieniem diety indywidualnej.

3. Wymienione posiłki wydawane są o ustalonych stałych porach, w przedziale czasowym co najmniej dwóch godzin każdy.

W uzasadnionym przypadku mieszkaniec może otrzymać posiłek poza określoną porą.

4. Poza wymienionymi posiłkami, w Domu są stale dostępne dla mieszkańców napoje i jedzenie (np. herbata, pieczywo, dżem itp.).

Art. 15.1. Ogólnym miejscem wydawania i spożywania posiłków jest jadalnia.

2. Mieszkaniec ma prawo wyboru miejsca i towarzystwa, w którym pragnie spożywać posiłek, z uwzględnieniem warunków lokalowych w jadalni.

3. W razie choroby lub niedyspozycji mieszkaniec może otrzymać i spożyć posiłek we własnym pokoju.

Art. 16.1. Mieszkaniec ma prawo do korzystania z usług Domu w zakresie:

- prania, prasowania oraz naprawy bielizny osobistej i odzieży,

- sprzątania,

- przewozu do lekarza specjalisty na zlecenie lekarza pierwszego kontaktu,

- innym, wynikającym z potrzeb indywidualnych mieszkańca oraz w miarę posiadanych przez Dom możliwości i środków.

2. Mieszkaniec ma prawo do otrzymania do własnego użytku:

- podstawowych środków oraz przyborów niezbędnych do utrzymania higieny osobistej,

- podstawowych środków i narzędzi potrzebnych do utrzymania czystości w swoim pokoju, jeżeli sprząta go samodzielnie,

- środków piorących, jeśli nie korzysta z usług pralniczych Domu i pierze we własnym zakresie.

Art. 17. Dom zapewnia posiadanie przez mieszkańca własnej odzieży, która w zależności od jego bieżących potrzeb jest sukcesywnie uzupełniana - zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Art. 18.1. Mieszkaniec ma prawo do korzystania z usług medycznych zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. W tym m.in. do:

- wyboru lekarza pierwszego kontaktu,

- kontaktu z lekarzem, a w razie potrzeby z lekarzem specjalistą,

- dostępu do środków farmakologicznych i niezbędnych zabiegów medycznych przepisanych przez właściwego lekarza,

- pomocy pielęgniarskiej w zażywaniu przepisanych przez lekarza leków,

- wszelkiej opieki pielęgniarskiej dostosowanej do stanu zdrowia mieszkańca.

2. Stosownie do diagnozy medycznej oraz psychopedagogicznej Dom zapewnia mieszkańcowi dostęp do szeroko pojętej terapii indywidualnej i grupowej, mającej na celu usprawnienie jego kondycji psycho-fizycznej.

3. Mieszkaniec podejmuje samodzielnie decyzję o swoim leczeniu medycznym, chyba że jest to utrudnione z racji stopnia jego niepełnosprawności, jest ubezwłasnowolniony lub zaistniała sytuacja mogłaby zagrozić zdrowiu jego bądź współmieszkańców.

Art. 19.1. Mieszkaniec Domu samodzielnie zarządza własnymi sprawami osobistymi i finansowymi (w miarę indywidualnych możliwości).

2. W prowadzeniu i załatwianiu własnych spraw mieszkaniec ma prawo do bezstronnej i fachowej porady i pomocy ze strony Domu. Wybrany przez mieszkańca pracownik Domu może go reprezentować na przykład w załatwianiu spraw finansowych, prowadzeniu korespondencji, podczas zakupów (zgodnie z opracowaną przez kierownictwo Domu procedurą).

3. Mieszkaniec ma prawo do bezpiecznego przechowywania własnych pieniędzy oraz innych wartościowych przedmiotów w depozycie Domu.

Art. 20.1. Mieszkańcy Domu mają prawo do nieograniczonych kontaktów między sobą, do spotkań z rodziną i znajomymi, wykorzystując do tego celu własny pokój lub pomieszczenia ogólnodostępne. Szczegółowy tryb postępowania reguluje procedura opracowana przez kierownictwo Domu.

2. Mieszkaniec ma prawo swobodnego poruszania się poza terenem Domu - o ile pozwala na to stan jego sprawności psychofizycznej - po powiadomieniu opiekuna. Szczegółowy tryb postępowania reguluje procedura opracowana przez kierownictwo Domu.

Art. 21.1. Mieszkaniec ma prawo do niezależności swoich poglądów w każdej dziedzinie życia (m.in. kulturalnej, religijnej, politycznej) i swobodnego jej wyrażania w kulturalnej formie, zgodnej z ogólnymi zasadami współżycia.

2. Dom zapewnia godne umieranie i godny pochówek, według obrządku religii wyznawanej przez zmarłego mieszkańca.

Art. 22.1. Mieszkaniec ma prawo czynnie uczestniczyć - w miarę swoich możliwości i zdolności - w życiu społecznym i kulturalnym Domu, tj. brać udział w organizowaniu imprez na terenie Domu i być uczestnikiem tych imprez, realizować swoje zainteresowania, być wybieranym do Samorządu Mieszkańców, uczestniczyć w pracach tegoż Samorządu.

2. W miarę swoich możliwości psychofizycznych mieszkaniec może uczestniczyć w imprezach organizowanych poza Domem oraz wycieczkach, po pokryciu ustalonych przez Dom kosztów.

3. Mieszkaniec może, za swoją zgodą, zostać włączony do prac pomocniczych na terenie Domu, na zasadach określonych przez kierownictwo.

Art. 23.1. Wszystkie informacje o mieszkańcu dotyczące jego spraw osobistych (m.in. zdrowotnych, rodzinnych, finansowych), będące w posiadaniu pracowników Domu oraz zamieszczone w jego teczce osobowej, są poufne i dostępne wyłącznie dla niezbędnych celów urzędowych i medycznych.

2. W Domu przestrzegana jest tajemnica korespondencji mieszkańców.

3. Każdy mieszkaniec ma możliwość rozmawiania o swoich sprawach poufnie ze współmieszkańcami, jak i pracownikami Domu.

Art. 24.1. W Domu działa Samorząd Mieszkańców, który reprezentuje wszystkich mieszkańców wobec kierownictwa w sprawach dotyczących współżycia społecznego oraz wszelkich indywidualnych problemów mieszkańców.

2. Wybór Samorządu Mieszkańców dokonuje się w oparciu o obowiązującą w tej kwestii procedurę.

3. Samorząd Mieszkańców włącza się w organizację życia codziennego mieszkańców i działa w porozumieniu z kierownictwem Domu.

4. Samorząd Mieszkańców ma prawo występowania do kierownictwa Domu z wnioskami we wszystkich sprawach oraz do pełnej informacji o podjętych ustaleniach.

Art. 25.1. Mieszkańcowi przysługuje prawo składania wniosków, skarg i zażaleń we wszystkich sprawach. Odpowiedni tryb postępowania w tej sprawie reguluje właściwa procedura obowiązująca w Domu.

2. W postępowaniu przed władzami, urzędami i instytucjami mieszkańcowi przysługuje prawo bycia reprezentowanym przez wybraną przez siebie osobę, np. pracownika Domu.

 

Obowiązki mieszkańca

 

Art. 26.1. Mieszkaniec jest zobowiązany przestrzegać obowiązujących w Domu przepisów oraz zasad współżycia społecznego w kontaktach z innymi mieszkańcami i pracownikami Domu.

2. Każdy mieszkaniec jest zobowiązany respektować prawo drugiego mieszkańca do poczucia intymności i dyskrecji dotyczącej jego życia osobistego.

3. Mieszkaniec winien zachowywać się tak, by nie krzywdzić pozostałych mieszkańców oraz pracowników.

Art. 27. Mieszkaniec powinien, w miarę możliwości, starać się pomagać innym współmieszkańcom w czynnościach i pracach, z których wykonaniem mają kłopoty.

Art. 28.1. Mieszkaniec ma obowiązek posiadać własny dokument tożsamości.

2. Kierownictwo Domu może przejąć dokument tożsamości mieszkańca - jeśli jego stan psychiczny to uzasadnia - celem zabezpieczenia tegoż dokumentu przed utraceniem lub zniszczeniem. Mieszkaniec używa wówczas tegoż dokumentu jedynie w uzasadnionej potrzebie (np. podróż, załatwienie spraw urzędowych).

Art. 29.1. Mieszkaniec powinien poddawać się okresowym badaniom lekarskim oraz badaniom wynikającym z leczenia jego choroby.

2. Mieszkaniec winien udzielać lekarzowi domowemu pełnych informacji o stosowaniu się (lub nie) do jego zaleceń, prowadzonych konsultacjach medycznych i stosowanej terapii, również poza Domem.

Art. 30.1. Mieszkaniec zobowiązany jest dbać - w miarę własnych możliwości  - o higienę osobistą (m.in. myć się, golić, czesać, czysto ubierać).

2. Jeżeli sam nie jest w stanie dokonać niezbędnych zabiegów higienicznych winien skorzystać z proponowanych mu form pomocy, albo zezwolić na wykonanie odpowiednich zabiegów (stale lub okresowo) przez personel  merytoryczny Domu (np. opiekuna, pielęgniarkę).

Art. 31.1. Mieszkaniec jest zobowiązany szanować mienie Domu oraz rzeczy będące własnością innych mieszkańców i pracowników.

2. Mieszkaniec ma obowiązek pokryć koszty szkód, które wyrządził z własnej winy Domowi, innemu mieszkańcowi lub pracownikowi.

3. Mieszkaniec winien dbać o porządek we własnych rzeczach i wokół siebie.

Art. 32. Mieszkaniec ma obowiązek dokonać terminowej opłaty za pobyt w Domu, ustalonej zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Art. 33. W miarę własnych możliwości i potrzeb mieszkaniec winien aktywnie włączyć się w opracowanie i realizację indywidualnego programu opieki i rehabilitacji (podejmować współpracę z personelem Domu).

Art. 34. Z uwagi na rehabilitacyjny i wychowawczy charakter placówki na terenie Domu obowiązuje całko-wity zakaz spożywania alkoholu, zaś palenie tytoniu jest dozwolone wyłącznie osobom pełnoletnim, w miej-scu do tego wyznaczonym przez kierownictwo Domu.

 

Postanowienia końcowe

 

Art.35. Karta Praw i Obowiązków wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49