Integracja

bg sds

Środowiskowy Dom Samopomocy jako dział Ośrodka dla Niepełnosprawnych „Najświętsze Serce Jezusa” świadczy specjalistyczne usługi wobec czterdziestu osób z zaburzeniami psychicznymi. Jako placówka pobytu dziennego obejmujemy uczestników zajęć kompleksowymi działaniami ukierunkowanymi na przezwyciężenie ich trudnej sytuacji życiowej w celu osiągnięcia przez nich jak najpełniejszej samodzielności życiowej w oparciu o proces integracji społecznej.

Dla każdego uczestnika zajęć Zespół Wspierająco - Aktywizujący przygotowuje Indywidualny Plan Postępowania Wspierająco - Aktywizującego, uwzględniający możliwości psychofizyczne konkretnej osoby oraz czas niezbędny do jego realizacji. W przypadku zmiany stanu zdrowia uczestnika zajęć, lub też w wyniku okresowej kontroli efektów podejmowanej pracy terapeutycznej realizowane działania wynikające z Indywidualnego Planu Postępowania Wspierająco - Aktywizującego, są w odpowiedni sposób korygowane.

Uczestnicy zajęć, tworzący wspólnie społeczność ŚDS, podzieleni są na pięć grup terapeutycznych, z których każda liczy maksymalnie osiem osób. Praca w małych grupach sprzyja integracji, osiągnięciu większej pewności siebie i zyskaniu nowych umiejętności. Nabyte kompetencje społeczne uczestnicy mogą wykorzystać między innymi w ramach aktywnego udziału w proponowanych zajęciach terapeutycznych, w działalności samorządowej w obrębie placówki lub też w środowisku lokalnym.

W codziennej pracy z uczestnikami zajęć kierujemy się ideami wynikającymi z Katolickiej Nauki Społecznej.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49