Misja Special Olimpics

bg halembianka

 

     Misja, cele i główne założenia Special Olympics         

     Misją Special Olympics jest organizowanie całorocznych treningów i zawodów sportowych, w różnych olimpijskich dyscyplinach sportu, dla dzieci i dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie w celu zapewnienia im możliwości lepszego rozwoju sprawności fizycznej, wykazywania się odwagą, poczucia radości i dzielenia się talentami, umiejętnościami i przyjaźnią ze swoimi rodzinami, innymi Zawodnikami Special Olympics i społecznością lokalną.     

    Nadrzędnym celem Special Olympics jest wspieranie uczestnictwa osób niepełnosprawnych intelektualnie w życiu społecznym jako twórczych i szanowanych członków społeczności, poprzez dawanie im równych szans na rozwój i demonstrację ich umiejętności i talentów w treningach i zawodach sportowych, a także poprzez większe uświadamianie społeczeństwu ich potrzeb i możliwości. Założenia (zbiorczo zwane „Głównymi założeniami”), na których oparto Special Olympics, które powinny nieustannie przewodzić działalności i rozwojowi światowego Ruchu  Special Olympics, są następujące: 

-  Osoby niepełnosprawne  intelektualnie mogą, przy odpowiednim nauczaniu i zachęcie, cieszyć się i czerpać korzyści z uczestnictwa w sportach indywidualnych i drużynowych dostosowanych, w miarę konieczności, do potrzeb osób z określonymi ograniczeniami umysłowymi i fizycznymi.  

-  Systematyczny trening  pod  kierunkiem  wykwalifikowanych  trenerów, ze szczególnym uwzględnieniem kształtowania kondycji fizycznej, jest niezbędny dla prawidłowego rozwoju umiejętności sportowych. Współzawodnictwo pomiędzy osobami o równym poziomie sprawności jest najwłaściwszą miarą oceny ich umiejętności, oceny postępów i zapewnienia bodźców do dalszego rozwoju.  

-  Dzięki treningom i rywalizacji sportowej osoby niepełnosprawne intelektualnie czerpią korzyści fizyczne, umysłowe, społeczne i duchowe; wzmacniane są więzi rodzinne, a cała społeczność, zarówno przez uczestnictwo jak i obserwację, łączy się z osobami niepełnosprawnymi intelektualnie w atmosferze równości, szacunku i akceptacji.  

-   Każda osoba niepełnosprawna intelektualnie, która spełni wymagania kwalifikacyjne, określone w niniejszych Przepisach Ogólnych (patrz Artykuł 2, Sekcja 2.01) powinna mieć możliwość korzystania z programu treningów i zawodów sportowych oferowanych przez Special Olympics.  

-  Filozofia Ruchu Special Olympics przełamuje wszelkie bariery rasy, płci, religii, pochodzenia, geografii i przekonań politycznych, zapewniając treningi i zawody sportowe wszystkim kwalifikującym się osobom niepełnosprawnym intelektualnie, zgodnie z jednolitymi standardami światowymi.  

-   Special Olympics dąży do promowania ducha sportowego i chęci uczestnictwa w zawodach dla samej idei. W tym celu Special Olympics chce zapewnić każdemu Zawodnikowi możliwość uczestnictwa w treningach i zawodach, dzięki którym będzie mógł osiągnąć optimum swoich możliwości, niezależnie od umiejętności. Dlatego też, Special Olympics wymaga, by w Igrzyskach i Turniejach oferowane były dyscypliny sportu i konkurencje, które są odpowiednie dla Zawodników na wszystkich poziomach sprawności, a w przypadku sportów drużynowych, aby umożliwiały każdemu członkowi drużyny uczestnictwo w grze.  

-  Special Olympics wspiera ideę organizacji treningu i zawodów sportowych na wielu różnych szczeblach lokalnych (w tym w szkołach), aby w ten sposób dotrzeć do możliwie największej liczby osób niepełnosprawnych intelektualnie.

 

    Struktura Special Olympics

    SOI jest międzynarodowym organem zarządzającym światowym Ruchem Special Olympics. Wypełniając swoje obowiązki, jako światowy organ zarządzający Special Olympics, SOI ustanawia i wdraża wszystkie oficjalne wytyczne i wymagania dotyczące Special Olympics, nadzoruje prowadzenie i rozwój programów Special Olympics na całym świecie, zapewnia szkolenie, pomoc techniczną i inne rodzaje wsparcia dla programów Special Olympics oraz Komitetów Organizacji Igrzysk. SOI jest niedochodową organizacją działającą według systemu prawnego District of Columbia w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej, z centralnym biurem w Waszyngtonie D.C., USA.

 

    Akredytowane Programy

    SOI wydaje licencje i akredytacje kwalifikującym się Akredytowanym Programom na całym świecie na prowadzenie, w obrębie ich granic terytorialnych, treningów i zawodów sportowych Special Olympics. W zakresie przewidzianym niniejszymi Przepisami  Ogólnymi, Akredytowane Programy mogą z kolei bezpośrednio organizować, lub wydawać licencje i akredytacje innym upoważnionym jednostkom, na organizowanie lokalnych Podprogramów (takich, jak programy miejskie lub regionalne) w obrębie ich granic terytorialnych. 

 

    Prawa i obowiązki Akredytowanych Programów  

    O ile niniejsze Przepisy Ogólne nie stanowią inaczej, każdy Akredytowany Program ma pełne prawo i obowiązek organizowania i przeprowadzania treningów i zawodów sportowych Special Olympics na swoim terytorium, stosując się do niniejszych Przepisów Ogólnych, Oświadczenia akredytacyjnego i Kryteriów akredytacyjnych, a także do wymagań innych Jednolitych Standardów. Sprawy leżące w gestii Akredytowanego Programu: Każdy Akredytowany Program, stosując się do niniejszych Przepisów Ogólnych, innych Jednolitych Standardów, a także akredytacji udzielonej przez SOI, ma prawo do decydowania o: zasięgu swojej działalności; częstotliwości i wielkości Igrzysk przeprowadzanych na swoim terytorium przez ten Program lub jego Podprogramy (jeśli istnieją); o wyborze Zawodników reprezentujących Program na Igrzyskach Światowych, Igrzyskach Kontynentalnych lub Stanowych (USA);  polityce  personalnej  wobec personelu i wolontariuszy; wymaganiach tworzenia i nadzorowania Podprogramów w obrębie obszaru swojej kompetencji; metodach i projektach, które będą wykorzystywane przez  Akredytowany Program i/lub jego Podprogramy (jeśli istnieją) do pozyskiwania funduszy na swoim terytorium; i ogólnie o wszystkich innych sprawach dotyczących organizacji, prowadzenia lub finansowania programów Special Olympics na swoim terytorium (wyłączając Igrzyska Światowe i Kontynentalne  lub  Stanowe w USA),  pod warunkiem, że nie zaistnieje sprzeczność, proceduralna lub merytoryczna, w każdym z tych przypadków, między decyzjami Akredytowanego Programu, a wymaganiami Kryteriów akredytacyjnych, Oświadczenia akredytacyjnego, niniejszymi Przepisami Ogólnymi lub innymi Jednolitymi Standardami.

 

   Struktura Regionalna w Special Olympics   

1. Cel tworzenia Regionów; tworzenie i skład SOI co pewien czas ustanawia Regiony w celu ułatwienia skutecznego zarządzania i rozwoju światowego Ruchu Special Olympics, ułatwienia wymiany informacji i myśli pomiędzy SOI a Akredytowanymi Programami oraz ułatwienia wymianę informacji pomiędzy poszczególnymi Programami znajdującymi się w jednym lub więcej Regionach.  

2. Podział Regionalny w Special Olympics. SOI decyduje o tym, czy uznać konkretny Region, jak każdy uznany Region powinien zostać nazwany, powinno się określić które kraje się w nim znajdują oraz zastrzega sobie  prawo do ponownego skomponowania  Regionów (lub ich odpowiednich Podregionów) jeśli, w opinii SOI, jest to konieczne dla spełnienia potrzeb Special Olympics.  

3.  Podział podregionalny. SOI może, według swojego uznania, wyznaczyć Podregiony w obrębie uznanego międzynarodowego Regionu („Podregiony”). SOI będzie regularnie informować wszystkie Akredytowane Programy o definicji i składzie wszystkich uznanych Podregionów.

 

Komitety Organizacyjne Igrzysk („KOI”)

Komitety Organizacyjne Igrzysk są odrębnymi organizacjami i związkami  typu non-profit uprawnionymi, od czasu do czasu, przez SOI do organizowania, finansowania i prowadzenia Igrzysk Światowych lub Kontynentalnych. Prawa i obowiązki każdego KOI są ustalane wyłącznie przez SOI w formie pisemnej umowy pomiędzy SOI a danym KOI. Oprócz wymagań zawartych w niniejszych Przepisach Ogólnych  i  innych  Jednolitych Standardach, zapisy umowy pomiędzy SOI a KOI  określają  dodatkowe wymagania dotyczące przeprowadzenia Igrzysk Światowych lub Kontynentalnych.

 

Inne organizacje założone lub uznawane przez SOI

SOI uznaje lub powołuje, albo upoważnia swój Akredytowany Program do powołania określonych rad lub komitetów, w skład których wchodzą przedstawiciele Akredytowanych Programów lub inne osoby związane ze Special Olympics, w celu wsparcia SOI w rozwoju i wdrażaniu jego polityki czy zarządzaniu jego działalnością oraz w wymianie informacji pomiędzy SOI a Akredytowanymi Programami na całym świecie, jak również pomiędzy samymi Akredytowanymi  Programami, włącznie z Komitetami Doradczymi  i  innymi  komisjami doradczymi, określonymi w niniejszych Przepisach Ogólnych (zbiorczo zwane „Komitetami Doradczymi”). Komitety Doradcze pełnią istotną rolę doradczą w Ruchu Special Olympics. Każdy Komitet Doradczy spełnia funkcje przydzielone mu niniejszymi Przepisami Ogólnymi, a w przypadku Komitetu Doradczego utworzonego później przez SOI, jego funkcje określa SOI w  dokumencie, w którym określa się prawa i obowiązki takiego Komitetu Doradczego.  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49