Regulamin WTZ

bg wtz

bg wtz

REGULAMIN WARSZTATU TERAPII ZAJĘCIOWEJ

W RUDZIE ŚLĄSKIEJ

§ 1

Warsztat Terapii Zajęciowej w Rudzie Śląskiej zwany dalej „warsztatem” działa na podstawie Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 25 marca 2004 w sprawie warsztatów terapii zajęciowej (Dz. U. Nr 63 poz. 587) i umów nr 12 WTZ /1/95 i nr 24/1/WTZ/97 o utworzeniu Warsztatu Terapii Zajęciowej dla osób niepełnosprawnych (z późniejszymi zmianami).

§ 2

Warsztat działa przy Ośrodku dla Niepełnosprawnych „Najświętsze Serce Jezusa” w Rudzie Śląskiej, wszystkie działania oraz cała dokumentacja warsztatu podlegają weryfikacji Dyrektora Ośrodka.

§ 3

Warsztat realizuje zadania w zakresie rehabilitacji społecznej i zawodowej, zmierzające do ogólnego rozwoju i poprawy sprawności, niezbędnych do prowadzenia przez osobę niepełnosprawną samodzielnego i aktywnego życia – w miarę jego indywidualnych możliwości. Realizacja tych zadań odbywa się poprzez:

-      ogólne usprawnianie,

-      rozwijanie umiejętności, w tym wykonywania czynności życia codziennego oraz zaradności osobistej, przy zastosowaniu różnych technik terapii zajęciowej,

-     przygotowanie do życia w środowisku społecznym, w szczególności poprzez rozwój umiejętności planowania i komunikowania się, dokonywania wyborów, decydowania o swoich sprawach oraz rozwój innych umiejętności niezbędnych w niezależnym życiu, a także poprawę kondycji psychicznej i fizycznej,

-      rozwijanie psychofizycznych sprawności niezbędnych w pracy,

-      rozwijanie podstawowych oraz specjalistycznych umiejętności zawodowych, umożliwiających podjęcie pracy w zakładzie aktywności zawodowej lub innej pracy zarobkowej, albo szkolenia zawodowego.

§ 4

 

 

     ZASADY ORGANIZACYJNE WARSZTATU

 

1.Warsztat jest placówką pobytu dziennego, co oznacza, że jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00, z możliwością prowadzenia zajęć kulturalnych, sportowych i turystycznych poza wymienionymi godzinami lub w dniach wolnych od pracy. Czas trwania zajęć prowadzonych dla uczestników wynosi 7 godzin dziennie i 35 godzin tygodniowo.

2. W trakcie zajęć wprowadza się dwie półgodzinne przerwy, w tym jedną na spożycie posiłku. W sytuacji, gdzie będzie tego wymagał stan zdrowia uczestników warsztatu, może być stosowany indywidualny rytm zajęć z odpowiednimi przerwami na wypoczynek.

3. W okresie letnim (lipiec – sierpień) dopuszcza się przerwę wakacyjną (max. 5 tygodni) dla uczestników, z której można skorzystać pod warunkiem złożenia pisemnego wniosku. Wzór wniosku stanowi załącznik nr 1 do regulaminu.

§ 5

Rehabilitacja uczestników prowadzona jest w grupach terapeutycznych lub indywidualnie, w oparciu o Indywidualne Programy Rehabilitacji. Kierownik warsztatu ustala liczebność grup terapeutycznych oraz wyznacza osoby bezpośrednio pracujące z daną grupą.

§ 6

Indywidualny Program Rehabilitacji dla każdego uczestnika warsztatu zatwierdza Rada Programowa, korzystając z propozycji instruktora, jak również z doświadczeń innych specjalistów pracujących w Ośrodku.

Indywidualny Program Rehabilitacji określa:

-      formy terapii oraz ich techniczne i organizacyjne dostosowanie do sprawności psychofizycznej uczestnika,

-      przewidywany zakres terapii,

-      zakres i metody nauki zaradności osobistej,

-      sprawności psychofizyczne niezbędne do podjęcia pracy oraz metody ich ćwiczenia,

-      formy rehabilitacji społecznej,

-      formy współpracy z rodzina lub opiekunami,

-      osoby odpowiedzialne za realizację programu.

§ 7

Radę Programową warsztatu tworzą: kierownik warsztatu, specjaliści ds./ rehabilitacji, instruktorzy terapii zajęciowej, psycholog, pielęgniarka i pracownik socjalny.
Do zakresu działań Rady Programowej należy:

-      przygotowanie dla każdego uczestnika warsztatu indywidualnego programu,

-      wskazanie osób odpowiedzialnych za realizację indywidualnego programu,

-      dokonywanie, z udziałem uczestnika warsztatu, nie rzadziej niż raz na pół roku, oceny indywidualnych efektów rehabilitacji,

-      modyfikacja indywidualnego programu w zależności od potrzeb i oceny efektów rehabilitacji,

-      wskazywanie uczestnikowi warsztatu, jego przedstawicielowi ustawowemu, a w przypadku nieustanowienia takiego przedstawiciela – opiekunowi prawnemu, możliwości, form i metod dalszej rehabilitacji społecznej i zawodowej.

-      przyznawanie comiesięcznych kwot służących do treningu ekonomicznego oraz wyrażanie opinii odnośnie wydatkowania środków finansowych otrzymywanych przez uczestnika warsztatu w ramach tego treningu,

§ 8

1. Kandydaci do warsztatu są zatwierdzani przez jednostkę organizacyjną (Dyrektora Ośrodka dla Niepełnosprawnych Najświętsze Serce Jezusa) na podstawie wskazań do terapii zajęciowej zawartych w orzeczeniu o stopniu niepełnosprawności wydanym przez właściwy organ.

2. Kandydat na uczestnika warsztatu zostaje przyjęty na okres próbny trwający minimum 3 miesiące. Po zakończonym okresie próbnym rada Programowa warsztatu podejmuje decyzję co do dalszego uczestnictwa kandydata w zajęciach.

§ 9

Warsztat prowadzi następująca dokumentację:

-      teczka osobowa z kompletną dokumentacja dotycząca uczestnika,

-      indywidualny program rehabilitacji dla każdego uczestnika,

-      indywidualny dziennik obserwacji zawierający informacje o przebiegu rehabilitacji oraz okresowe oceny efektów rehabilitacyjnych.

-      zapis kontaktów z rodzicami lub opiekunami,

-      teczka dotycząca stanu zdrowia uczestnika.

§ 10

Warsztat będący w posiadaniu środka transportu może dowozić poszczególnych uczestników na zajęcia. Decyzje o korzystaniu uczestnika z dowozu podejmuje Rada Programowa warsztatu uwzględniając jego ogólny stan psychofizyczny.

  1. ZASADY WYPŁATY ŚRODKÓW PRZEZNACZONYCH DO TRENINGU EKONOMICZNEGO

§ 11

Uczestnik warsztatu biorący udział w ramach indywidualnego programu w tzw. treningu ekonomicznym może otrzymać do swojej dyspozycji co miesiąc środki finansowe w wysokości nieprzekraczającej 20% najniższego wynagrodzenia.

§ 12

Całość środków otrzymanych przez uczestnika z przeznaczeniem do treningu ekonomicznego musi być wykorzystana zgodnie z potrzebami i decyzjami wychowanka, wynikającymi z indywidualnego programu rehabilitacji, tak aby służyły w pełni jego dobru osobistemu.

§ 13

Miesięczną wysokość środków do treningu ekonomicznego indywidualnie proponuje terapeuta bezpośrednio pracujący z uczestnikiem, zatwierdza natomiast Rada Programowa.

§ 14

Wysokość środków finansowych do treningu ekonomicznego uzależniona jest od:

-      zaangażowania uczestnika w realizację indywidualnego programu rehabilitacji,

-      zachowania podczas zajęć,

-      kultury osobistej,

-      dbałości o higienę osobistą i wygląd zewnętrzny,

-      współpracy z grupą,

-      punktualności,

-      frekwencji podczas zajęć.

§ 15

Za czas nieusprawiedliwionej nieobecności na zajęciach zmniejsza się wysokość kieszonkowego proporcjonalnie do dni nieobecności.

§ 16

W sytuacji zaistnienia nieprawidłowości w wykorzystywaniu środków finansowych do treningu ekonomicznego, ich wypłata może zostać decyzją Rady Programowej wstrzymana, aż do wyjaśnienia.

§ 17

Przyznanie i odbiór kieszonkowego są udokumentowane.

§ 18

 

PRAWA I OBOWIĄZKI UCZESTNIKA

Uczestnik ma prawo do:

-      udziału w zajęciach warsztatu zgodnie ze swoimi możliwościami i potrzebami,

-      udziału w przygotowaniu indywidualnego programu rehabilitacji,

-      wszelkiej pomocy ze strony personelu warsztatu podczas realizacji programu rehabilitacyjnego,

-      udziału we wszystkich zajęciach kulturalnych, rekreacyjnych, sportowych,

-      nadzoru medycznego,

-      poszanowania godności osobistej i pełnej akceptacji prze osoby zatrudnione w warsztacie w zakresie przekonań, przyzwyczajeń i zachowań o ile są zgodne z ogólnie przyjętymi normami i jeżeli nie mają one negatywnego wpływu na innych uczestników,

-      dowozu na zajęcia terapeutyczne i do miejsca zamieszkania wg zasad określonych w § 10 Regulaminu warsztatu.

-      otrzymywania środków finansowych do treningu ekonomicznego wg zasad ustalonych w § 11 – 17 Regulaminu warsztatu.

§ 19

Uczestnik ma obowiązek:

-      systematycznie i aktywnie uczestniczyć w realizacji programu rehabilitacji,

-      dbać o mienie warsztatu,

-      zachować ład i porządek na swoim stanowisku pracy,

-      dbać o higienę osobistą i wygląd zewnętrzny,

-      stosować się do poleceń osób zatrudnionych w warsztacie,

-      przestrzegać zasad i form grzecznościowych oraz norm współżycia społecznego,

-      informować pracowników o złym stanie zdrowia,

-      w razie nieobecności na zajęciach warsztatu dostarczyć usprawiedliwienie w formie pisemnej wystawionej przez lekarza, w wyjątkowych sytuacjach przez rodzica lub opiekuna

-    przestrzegać ustalonego Regulaminu warsztatu i planu dnia.

 

PRAWA I OBOWIĄZKI PRACOWNIKA

 

§ 20

Prawa i obowiązki osób zatrudnionych w warsztacie określają:

-      Statut Ośrodka,

-      Regulamin Pracy Pracownika,

-      Regulamin Wynagradzania Pracowników Ośrodka

-      Kodeks Pracy

§ 21

Do szczegółowych obowiązków pracownika należy:

-      przestrzeganie zasad współżycia społecznego,

-      szanowanie praw i godności uczestników warsztatu,

-      systematyczne i sumienne prowadzenie wymaganej dokumentacji,

-      sprawowanie opieki nad uczestnikiem, dbałość o jego stan zdrowia
i bezpieczeństwo oraz nadzór nad realizacją jego programu rehabilitacji,

-      utrzymywanie ścisłego kontaktu z rodzicami lub opiekunami uczestników,

-      współdziałanie z innymi pracownikami Ośrodka w trakcie procesu rewalidacji wychowanków,

-      przestrzeganie zasad bhp i p.poż.,

-      przestrzeganie zasad tajemnicy zawodowej oraz ochrony danych osobowych uczestników,

-      korzystanie z urlopu wypoczynkowego w okresie planowanej przerwy wakacyjnej uczestników warsztatu.

§ 22

Do szczegółowych obowiązków kierownika warsztatu należy:

-      kierowanie pracą warsztatu,

-      nadzór merytoryczny i finansowy nad funkcjonowaniem warsztatu,

-      zapewnienie odpowiednich warunków pracy i organizowanych zajęć,

-      planowanie przerw wakacyjnych uczestników warsztatu,

-      planowanie urlopów pracowników,

-          współpraca z innymi podmiotami działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych.

 

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

§ 23

Uczestnik, który w sposób częsty i rażący narusza zasady zawarte w Regulaminie warsztatu lub w ciągu roku kalendarzowego opuści zajęcia terapeutyczne bez usprawiedliwienia w wymiarze ponad 1 miesiąca, zostaje skreślony z listy uczestników.

§ 24

1. Z treścią niniejszego regulaminu zobowiązany jest zapoznać się każdy pracownik, uczestnik warsztatu oraz rodzice lub opiekunowie uczestnika.

2. Zapoznanie się z treścią regulaminu winno być potwierdzone w formie pisemnego oświadczenia wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu.

3. Wzór wniosku o skorzystanie z przerwy wakacyjnej przez uczestnika warsztatu

4. Wzór oświadczenia o zapoznaniu się z regulaminem warsztatu

 

§ 25

Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące funkcjonowania warsztatu winny być zgłaszane u Kierownika placówki.

 

Załączniki:

 

Załącznik nr 1: Wzór wniosku o skorzystanie z przerwy wakacyjnej przez uczestnika warsztatu

Załącznik nr 2: Wzór oświadczenia o zapoznaniu się z regulaminem warsztatu

 

ANEKS NR 1 DO REGULAMINU WARSZTATU TERAPII ZAJĘCIOWEJ W RUDZIE ŚLĄSKIEJ

 

W związku z przejęciem przez Ośrodek dla Niepełnosprawnych Najświętsze Serce Jezusa Warsztatu Terapii Zajęciowej działającego dotychczas przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej Regulaminie Rudzie Śląskiej, w Regulaminie WTZ w punkcie I § 1 dopisuje się słowa: „oraz umowy z dnia 26 listopada 2007 w sprawie przejęcia WTZ.” Aneks obowiązuje od dnia 01.01.2008 r.

 

Każdy uczestnika Warsztatu korzysta kilka razy w tygodniu z rehabilitacji ruchowej w formie indywidualnych ćwiczeń dostosowanych do swoich potrzeb i możliwości. W obu budynku tą formę usprawniania realizujemy dzięki pracy naszych pań rehabilitantem i dobrze wyposażonym salom rehabilitacyjnym.

Uzupełnieniem rehabilitacji ruchowej są cykliczne zajęcia sportowo-rekreacyjne które mają miejsce na basenie, hali sportowej, a sezonie letnim również w stadninie (w formie hipoterapii), terenach zielonych i przyległych boiskach sportowych.

Realizowana w formie aktywnej i biernej. Część spośród nas śpiewa i muzykuje. Ci, którzy mają mniej talentu mogą się zrelaksować i wyciszyć słuchając dobranych dźwięków muzyki w wygodnym fotelu lub łóżku wodnym. Kilka razy do roku bawimy się podczas zabaw, bali i dyskotek.

Nasze ulubione dyscypliny sportowe to:

- piłka nożna (raczej dla chłopców)

- bowling (odmiana kręgli)

- badminton (mamy zawodników w miejskiej lidze)

- bocce (można grać wszędzie)

- pływanie (może być z pomocą)

- tenis stołowy (zwany też pingpongiem)

- nordic walking (szybki marsz z kijami)

- golf (nawet na polu golfowym)

- kajakarstwo

- sporty zimowe (rakiety śnieżne, narty zjazdowe)

Znaczna część naszej aktywności odbywa się dzięki Olimpiadom Specjalnym. Niektórzy spośród nas trenują i startują w zawodach, nawet międzynarodowych. Są też tacy wśród nas, którzy lubią wycieczki krajoznawcze, rajdy czy też wypoczynek na świeżym powietrzu.

Pod tymi tajemniczymi nazwami kryją się inicjatywy, w których możemy realizować talenty głównie aktorskie. Liczne próby i sesje filmowe bywają zwieńczone występami na profesjonalnych scenach i projekcjami w salach kinowych. Mamy na koncie kilka przedstawień i filmów. Każdej jesieni mobilizujemy się na SPOTKANIA AKTORSKIE, który tradycyjnie odbywają się w naszym mieście.

-link do spotkań

-link do filmów

Jeśli jesteś osobą niepełnosprawną, mieszkasz w Rudzie Śląskiej, oraz posiadasz orzeczenie o stopniu niepełnosprawności ze wskazaniem do terapii zajęciowej, to zapraszamy Cię do nas, do budynku Ośrodka dla Niepełnosprawnych Najświętsze Serce Jezusa przy ulicy Kłodnickiej 103. Poproś o kontakt z pracownikiem socjalnym lub kierownikiem WTZ.

Możesz też do nas zadzwonić pod nr telefonu: 32 24 33 484 do 86

Czekamy na CIEBIE.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49