Regulamin ŚDS

bg sds

REGULAMIN  ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY

W RUDZIE ŚLĄSKIEJ - HALEMBIE

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Środowiskowy Dom Samopomocy w Rudzie Śląskiej – Halembie, zwany dalej „ŚDS” działa na podstawie:

 • Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362, z późn. zm.)
 • Ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. Nr 111, poz. 535, z późn. zm.)
 • Rozporządzenia z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy (Dz. U. Nr 238, poz. 1586)
 • innych nie wymienionych powyżej obowiązujących przepisów prawnych tj. ustaw wraz z rozporządzeniami wykonawczymi oraz aktów prawa lokalnego w zakresie dotyczącym działalności prowadzonej przez ŚDS,
 • Umowy zawartej pomiędzy Prezydentem Miasta Ruda Śląska a Caritas Archidiecezji Katowickiej,
 • Statutu Ośrodka dla Niepełnosprawnych „Najświętsze Serce Jezusa” w Rudzie Śląskiej – Halembie,
 • oraz niniejszego regulaminu.

§ 2

W strukturze organizacyjnej Caritas Archidiecezji Katowickiej, ŚDS funkcjonuje jako dział Ośrodka dla Niepełnosprawnych „Najświętsze Serce Jezusa” w Rudzie Śląskiej – Halembie i jako taki podlega bezpośredniemu nadzorowi Dyrektora Caritas.

§ 3

Działalność ŚDS opiera się na ideach Katolickiej Nauki Społecznej.

§ 4

Siedzibą ŚDS jest budynek usytuowany w Rudzie Śląskiej przy ulicy Kłodnickiej 91.

§ 5

Obszarem działania ŚDS obejmuje zasadniczo obszar miasta Ruda Śląska.

§ 6

Za właściwe funkcjonowanie placówki odpowiedzialny jest Kierownik ŚDS, który służbowo podlega Dyrektorowi Ośrodka.

 

ZASADY DZIAŁANIA ORAZ ZAKRES ŚWIADCZONYCH USŁUG

§ 7

ŚDS jest koedukacyjnym ośrodkiem wsparcia dla 40 osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym osób przewlekle psychicznie chorych (dom typu A) oraz osób upośledzonych umysłowo w stopniu głębokim, znacznym i umiarkowanym, a także osób z lekkim upośledzeniem umysłowym, gdy jednocześnie występują inne zaburzenia, zwłaszcza neurologiczne (dom typu B).

§ 8

Do ŚDS przyjmowane są osoby z decyzją administracyjną wydaną zgodnie z ustaloną właściwością miejscową przez ośrodek pomocy społecznej lub powiatowe centrum pomocy rodzinie. Decyzja administracyjna określa między innymi: odpłatność, czasokres pobytu oraz rodzaj przyznanych usług.

§ 9

Podstawą działalności ŚDS jest świadczenie usług wobec osób z zaburzeniami psychicznymi wymagającymi wsparcia w przezwyciężaniu ich trudnej sytuacji życiowej oraz zaspokajaniu ich niezbędnych potrzeb życiowych realizowanych w formie dziennego pobytu w placówce poprzez objęcie kompleksowymi działaniami zmierzającymi do osiągnięcia przez te osoby jak najpełniejszej samodzielności życiowej.

§ 10

Zajęcia organizowane dla uczestników ŚDS w formie pobytu dziennego odbywają się od poniedziałku do piątku w dni robocze. Uczestnicy ŚDS mają możliwość korzystania z dodatkowych zajęć w godzinach popołudniowych oraz w dniach wolnych od pracy.

§ 11

Osoby oczekujące na przyjęcie do ŚDS mogą za zgodą Kierownika ŚDS korzystać z zajęć prowadzonych w formie klubowej.

§ 12

Byli uczestnicy mają prawo za zgodą Kierownika ŚDS do utrzymywania dalszego kontaktu z placówką w ramach tworzonych przez nich samopomocowych grup wsparcia działających w różnych formach.

§ 13

ŚDS świadczy usługi w ramach indywidualnych lub zespołowych treningów samoobsługi i treningów umiejętności społecznych, polegających na nauce, rozwijaniu lub podtrzymywaniu umiejętności w zakresie dnia codziennego i funkcjonowania w życiu społecznym, obejmując swoim zakresem w szczególności:

 1. trening funkcjonowania w codziennym życiu, w tym: trening dbałości o wygląd zewnętrzny, trening nauki higieny, trening kulinarny, trening umiejętności praktycznych, trening gospodarowania własnymi środkami finansowymi;
 2. trening umiejętności interpersonalnych i rozwiązywania problemów, w tym: kształtowanie pozytywnych relacji uczestnika z osobami bliskimi, sąsiadami, z innymi osobami w czasie zakupów, w środkach komunikacji publicznej, w urzędach, w instytucjach kultury;
 3. trening umiejętności spędzania wolnego czasu, w tym: rozwijanie zainteresowań literaturą, audycjami radiowymi, telewizyjnymi, internetem, udział w spotkaniach towarzyskich i kulturalnych;
 4. terapię ruchową, w tym: zajęcia sportowe, turystykę i rekreację;
 5. poradnictwo psychologiczne;
 6. poradnictwo socjalne;
 7. oraz inne formy postępowania dostosowane do szczególnych potrzeb osób kierowanych do placówki, wynikających z istoty ich schorzenia lub niepełnosprawności.

§ 14

Zespół Wspierająco-Aktywizujący ŚDS składający się z kierownika oraz personelu merytorycznego przygotowuje dla każdego uczestnika zajęć Indywidualny Plan Postępowania Wspierająco-Aktywizującego, określając zarazem okres, jaki będzie niezbędny do jego realizacji.

§ 15

W realizacji Indywidualnego Planu Postępowania Wspierająco-Aktywizującego czynny udział bierze uczestnik zajęć lub jego opiekun prawny.

§ 16

W wyniku okresowej oceny efektów realizacji Indywidualnego Planu Wspierająco-Aktywizującego lub też w przypadku zmiany stanu zdrowia uczestnika zajęć, realizowane działania wynikające z Indywidualnego Planu Postępowania Wspierająco-Aktywizującego są w odpowiedni sposób korygowane.

§ 17

Personel ŚDS prowadzi dokumentację zbiorczą i dokumentację indywidualną dla każdego uczestnika zajęć z uwzględnieniem przepisów prawnych wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych.

§ 18

Dokumentacja zbiorcza zawiera w szczególności:

 • ewidencję uczestników;
 • ewidencję obecności;
 • dzienniki dokumentujące pracę terapeutów.

§ 19

Dokumentacja indywidualna obejmuje w szczególności:

 • kopię decyzji kierującej do domu,
 • kopię orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenia o stopniu niepełnosprawności,
 • indywidualny plan postępowania wspierająco-aktywizującego,
 • opinie specjalistów,
 • notatki pracowników zespołu wspierająco-aktywizującego dotyczące aktywności uczestnika, jego zachowań, motywacji do udziału w zajęciach,
 • oraz inne dokumenty mające zastosowanie przy opracowywaniu indywidualnego planu postępowania wspierająco-aktywizującego.

§ 20

Prawa i obowiązki osób korzystających z usług świadczonych przez ŚDS:

Uczestnik ŚDS ma prawo do:

 • uzyskania pełnej informacji o zasadach pobytu, sposobie funkcjonowania placówki oraz o usługach świadczonych przez ŚDS i korzystania z nich przy braku przeciwwskazań zdrowotnych;
 • współuczestnictwa przy opracowywaniu i realizacji Indywidualnego Planu Postępowania Wspierająco-Aktywizującego uwzględniającego indywidualne potrzeby
       i możliwości psychofizyczne uczestnika;
 • uczestnictwa w podejmowaniu decyzji w sprawach dotyczących jego osoby;
 • aktywnego uczestnictwa w życiu społeczności ŚDS;
 • posiadania samorządnej reprezentacji społeczności ŚDS;
 • korzystania z poradnictwa socjalnego, psychologicznego i psychiatrycznego, również z wykorzystaniem ofert wyspecjalizowanych instytucji;
 • poszanowania godności osobistej, akceptacji własnych przekonań i zachowań o ile są one zgodne z ogólnie przyjętymi normami społecznymi i nie wpływają dezintegracyjnie na innych uczestników zajęć;
 • zgłaszania skarg i wniosków do Kierownika ŚDS lub Dyrektora Ośrodka.

Obowiązkiem uczestnika ŚDS jest w szczególności:

 • przestrzeganie obowiązujących zasad współżycia społecznego;
 • aktywne współdziałanie z personelem w realizacji Indywidualnego Planu Postępowania Wspierająco-Aktywizującego;
 • stosowanie się do zaleceń personelu;
 • usprawiedliwianie nieobecności;
 • utrzymanie porządku w swoim najbliższym otoczeniu, dbałość o mienie ŚDS;
 • konieczność okresowych wizyt u lekarza i przyjmowania zleconych leków;
 • dbałość w miarę swoich możliwości o higienę osobistą i wygląd zewnętrzny;
 • ponoszenie określonych decyzją administracyjną odpłatności.

§ 21

W placówce obowiązuje bezwzględny zakaz przebywania pod wpływem alkoholu oraz wnoszenia bądź spożywania napojów alkoholowych.

§ 22

Zabrania się palenia wyrobów tytoniowych w pomieszczeniach Ośrodka. Palenie tytoniu jest dozwolone wyłącznie na zewnątrz budynku w miejscu do tego wyznaczonym.

§ 23

Planowana nieobecność uczestnika ŚDS powinna być zgłoszona z odpowiednim wyprzedzeniem, chyba że udokumentowany został fakt, iż nie było to możliwe z przyczyn losowych. Dłuższa ciągła nieusprawiedliwiona nieobecność prowadzi do wszczęcia postępowania wyjaśniającego, w tym powiadomienia pracownika socjalnego MOPS.

§ 24

Opuszczenie terenu ŚDS w trakcie odbywających się zajęć jest możliwe po uprzednim zgłoszeniu tego faktu terapeucie oraz udokumentowaniu odpowiednim wpisem w Zeszycie przepustek zawierającym informację dotyczącą planowanego czasu powrotu oraz celu wyjścia.

§ 25

Uporczywe i rażące naruszanie przez uczestnika zajęć przepisów wynikających z niniejszego regulaminu, jak również innych przepisów regulujących organizację i życie społeczne w ŚDS po wyczerpaniu dostępnych środków dyscyplinarnych, skutkuje złożeniem wniosku o uchylenie decyzji administracyjnej przyznającej usługi świadczone przez ŚDS.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 26

Obok postanowień niniejszego regulaminu wszystkich pracowników i uczestników ŚDS obowiązują przepisy wewnętrzne regulujące w sposób szczegółowy organizację i życie społeczne w ŚDS (np. zarządzenia, procedury, itp.) wydawane przez Dyrektora Ośrodka lub Kierownika ŚDS po uprzednim ich zatwierdzeniu przez Dyrektora Ośrodka.

§ 27

Regulamin Środowiskowego Domu Samopomocy w Rudzie Śląskiej – Halembie wchodzi w życie z dniem jego zatwierdzenia.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49