Partnerzy i Darczyńcy

bg osrodek

Ośrodek dla Niepełnosprawnych "Najświętsze Serce Jezusa" zawdzięcza swoje istnienie zaangażowaniu ks. dr. Krzysztofa Bąka oraz zrozumieniu i otwartemu sercu tych, którzy w ostatnich latach minionego wieku zarządzali Rudzką Spółką Węglową - Kopalnią Halemba.  To ci ludzie i ta firma, ze względu na swój dar, na zawsze pozostaną naszymi największymi dobroczyńcami.

Ośrodek, realizując swoją misję, wpisuje się w działania Caritas Archidiecezji Katowickiej niesienia pomocy chorym, niepełnosprawnym i potrzebujacym. W celu jak najlepszego relizowania swych zadań podejmujemy współpracę z wieloma organizacjami i instytucjami. Wśród nich pragniemy wymienić:

Urząd Miasta Ruda Śląska i Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej w związku z działalnością domu pomocy społecznej, środowiskowego domu samopomocy i warsztatu terapii zajęciowej, organizacją wspólnotowych mieszkań chronionych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz realizacji krótkoterminowych projektów lokalnych służących zwiększaniu partycypacji społecznej, kulturalnej i sportowej osób niepełnosprawnych, a także innych grup defaworyzowanych (np. przy organizacji miejskich obchodów „Tygodnia Godności Osób Niepełnosprawnych”, zawodów sportowych dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej, prowadzeniu akcji promocyjnych - konferencji i działalności wydawniczej, organizowaniu środowiskowych spotkań i imprez dla seniorów i kombatantów z Rudy Śląskiej oraz projektów z zakresu profilaktyki zdrowotnej i alkoholowej, organizacja turnusu rekreacyjno-terapeutycznego dla dorosłych osób niepełnosprawnych, programu „Aktywna Rehabilitacja”, na który składały się m.in. zajęcia relaksacyjne, zajęcia na pływalni, zajęcia hipoterapii i dogoterapii);

Śląski Urząd Wojewódzki, m.in. przy wspieraniu organizacji i działalności domu pomocy społecznej i środowiskowego domu samopomocy, organizacji mieszkań chronionych, realizacji projektu pn. „Wspieranie inicjatyw działań samopomocowych grup z zaburzeniami psychicznymi przez pobudzanie ich aktywności sportowej i kulturalnej”;

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, w związku z zorganizowaniem i finansowaniem działalności warsztatu terapii zajęciowej, przeprowadzeniem turnusów rehabilitacyjnych, realizacją programów „PARTNER III”, „Pegaz” i „Wyrównywanie różnic między regionami” (prowadzenie kompleksowej rehabilitacji, zakup środków transportu do przewożenia osób niepełnosprawnych, utworzenie i doposażenie miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych), projektów związanych ze zwiększeniem partycypacji kulturalnej, dostępem do aktywności sportowej i rekreacji, a także działalnością wydawniczą);

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej, m.in. pomoc przy zorganizowaniu świetlicy terapeutycznej, realizacji programu promującego twórczość osób niepełnosprawnych, organizacja opieki pozaszkolnej dla dzieci i młodzieży z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej i wychowawczej, doposażenie hoteliku dla dzieci niepełnosprawnych;

Ministerstwo Pracy i Polityki Specjalnej m.in. przy realizacji projektów „Nowa terapia i aktywna integracja” (FIO), „Warsztaty rozwoju osobistego dla osób z zaburzeniami psychicznymi”;

Agencją Narodową Programu Sokrates przy realizacji projektu partnerskiego „Civilisation enviroment and people with special needs”;

Olimpiady Specjalne Polska – Śląskie (powołanie terenowej sekcji „Halembianka” oraz współorganizacja kilkudziesięciu imprez rekreacyjno-sportowych i zawodów sportowych dla osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz akcji promocyjnych);

Ponadto współpracujemy z lokalnymi jednostkami i stowarzyszeniami w kontekście aktywności sportowej (m.in. KPKS „HalembaMOSiR w Rudzie Śląskiej, czy GKS „Grunwald” Ruda Śląska) i kulturalnej (np. Miejskie Centrum Kultury w Nowym Bytomiu, Dom Kultury w Bielszowicach, Młodzieżowy Dom Kultury w Rudzie, Miejska Biblioteka Publiczna w Rudzie Śląskiej, Biblioteka Śląska w Katowicach). W wielu wspólnych przedsięwzięciach od lat współpracujemy z okolicznymi parafiami (parafia p.w. Matki Boskiej Różańcowej, czy parafia p.w. Bożego Narodzenia w Halembie), przedszkolami (Miejskie Przedszkole nr 39 im. Bajkolandii w Halembie), szkołami (Szkoła Podstawowa nr 24 , Szkoła Podstawowa Sportowa nr 15Gimnazjum nr 8 w Halembie czy Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 w Kłodnicy). Od lat współpracujemy z wolontariuszami. Zawsze możemy liczyć na wsparcie młodzieży studiującej z Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach, młodzieży z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Rudzie Śląskiej czy Zespołu Policealnych Szkół Medyczno - Społecznych im. Matki Ewy w Bytomiu.

Wszystkim naszym dobroczyńcom, za każdy gest dobroci, wsparcie i poświęcony czas, serdecznie dziękujemy. Bóg zapłać wszystkim zauważającym i rozumiejącym potrzeby osób o obniżonej sprawności, dla których nasza placówka stała się bezpieczną przystanią, tym, którzy wobec prośby drugiego człowieka potrafią szerzej otworzyć swoje serce.  Wdzięczni za każdą pomoc, zapewniamy o naszej pamięci i modlitwie. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49