Statut Ośrodka

bg osrodek

STATUT
OŚRODKA DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH „NAJŚWIĘTSZE SERCE JEZUSA”
W RUDZIE ŚLĄSKIEJ - HALEMBIE

 

Postanowienia ogólne

 

§1

1. Ośrodek dla Niepełnosprawnych Najświętsze Serce Jezusa w Rudzie Śląskiej - Halembie, zwany dalej Ośrodkiem, jest samodzielną, wyodrębnioną organizacyjnie i finansowo, jednostką Caritas Archidiecezji Katowickiej.

2. Bezpośredni nadzór nad Ośrodkiem sprawuje Dyrektor Caritas Archidiecezji Katowickiej.

§2

Ośrodek dla Niepełnosprawnych Najświętsze Serce Jezusa w Rudzie Śląskiej - Halembie działa na podstawie:

•         Ustawy o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 maja 1989 roku (z późniejszymi zmianami),

•         Dekretu Dyrektora Caritas Archidiecezji Katowickiej o utworzeniu Ośrodka z dnia 1 września 1999 roku,

•         Statutu Caritas Archidiecezji Katowickiej,

•         niniejszego statutu,

•         odrębnych przepisów obowiązujących w poszczególnych sferach działalności Ośrodka, tj. Ustaw i rozporządzeń dotyczących pomocy społecznej, rehabilitacji i edukacji.

§3

Ośrodek ma siedzibę w Rudzie Śląskiej - Halembie przy ulicy Kłodnickiej 103.

§4

1.Ośrodek używa nazwy i pieczęci następującej treści:

 

Caritas Archidiecezji Katowickiej
Ośrodek dla Niepełnosprawnych
Najświętsze Serce Jezusa
ul. Kłodnicka 103, 41-706 Ruda Śląska
Regon: 006217516-00093 NIP: 641-21-80-434
tel. (032) 243 34 84-6

 

2. Ośrodek używa następujących znaków graficznych:

•         godła Caritas Polskiej,

•         godła Ośrodka.

 

Zadania oraz teren działania Ośrodka

 

§5

1. Ośrodek realizuje cele i zadania Caritas poprzez szerzenie ewangelicznej zasady służby bliźniemu, będącemu w potrzebie, w oparciu o naukę Kościoła katolickiego.

2. Celem Ośrodka jest niesienie pomocy humanitarnej osobom niepełnosprawnym poprzez:

•         kompleksową działalność opiekuńczą, wychowawczą i rehabilitacyjną,

•         działalność integracyjną włączającą wychowanków i podopiecznych w nurt życia społecznego Ośrodka oraz środowiska lokalnego,

•          współpracę z rodziną (opiekunami) wychowanków i podopiecznych oraz instytucjami i organizacjami prowadzącymi działalność na rzecz osób niepełnosprawnych.

3. Przy realizacji celów i zadań Ośrodek podejmuje współpracę z administracją publiczną, instytucjami rządowymi i samorządowymi, organizacjami pozarządowymi (kościelnymi i świeckimi, w kraju i zagranicą) prowadzącymi działalność dobroczynną (szczególnie zaś na rzecz osób niepełnosprawnych) oraz ludźmi dobrej woli.

§6

Obszar działania Ośrodka obejmuje zasadniczo teren województwa śląskiego i Archidiecezji Katowickiej.

 

Organizacja Ośrodka

 

§7

Zasady funkcjonowania Ośrodka określają:

•         Statut Ośrodka,

•         Regulamin Pracy,

•         Regulamin Wynagradzania Pracowników,

•         Regulamin Domu Pomocy Społecznej,

•         Karta Praw i Obowiązków Mieszkańców DPS,

•         Regulamin Warsztatu Terapii Zajęciowej,

•         Regulamin Środowiskowego Domu Samopomocy,

•         szczegółowe procedury oraz zarządzenia Dyrektora.

§8

1. W Ośrodku tworzy się następujące działy:

•         Dział Administracyjno-Księgowy,

•         Dom Pomocy Społecznej dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością umysłową

•         Środowiskowy Dom Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi i upośledzeniem umysłowym,

•         Warsztat Terapii Zajęciowej dla osób z niepełnosprawnością umysłową i zaburzeniami psychicznymi.

2. Ośrodek może realizować również inne formy działalności z zakresu opieki, wychowania, rehabilitacji, terapii, edukacji, kultury, rekreacji, sportu i integracji społecznej dzieci i młodzieży oraz dorosłych osób znajdujących się w sytuacjach kryzysowych (np. świetlice, poradnie), a także służących promowaniu pozytywnego wizerunku osób niepełnosprawnych, zwiększaniu partycypacji społecznej i kulturalnej wychowanków i podopiecznych Ośrodka, propagowaniu idei i osiągnięć Caritas oraz pozyskiwaniu wolontariuszy i admiratorów działań Ośrodka (m. in. poprzez działalność wydawniczą organizowanie konferencji, kursów, spotkań, imprez integracyjnych i zbiórek).

§9

1. Ośrodkiem zarządza Dyrektor Ośrodka, którego powołuje Dyrektor Caritas Archidiecezji Katowickiej.

2. W ten sam sposób powoływany jest także Zastępca Dyrektora.

§10

1. Dyrektor Ośrodka i jego Zastępca odpowiadają za działalność i realizację zadań statutowych, prawidłowe gospodarowanie mieniem i środkami finansowymi Ośrodka oraz jego reprezentowanie na zewnątrz.

2. Dyrektor jest zobowiązany do corocznego składania Dyrektorowi Caritas pisemnego sprawozdania z całorocznej działalności Ośrodka, co czyni każdorazowo po zakończeniu roku kalendarzowego.

3. Zadania Ośrodka Dyrektor i jego Zastępca realizują przy pomocy utworzonych komórek organizacyjnych (tzw. działów i pionów).

4. Od decyzji i zarządzeń Dyrektora i kierowników działów Ośrodka przysługuje możliwość odwołania się do Dyrektora Caritas.

§11

1. Działalność statutowa Ośrodka jest finansowana z różnych źródeł, tj. subwencji i dotacji pochodzących od instytucji rządowych, samorządowych, kościelnych i społecznych, darowizn, zapisów, innej pomocy humanitarnej z kraju bądź zagranicy, dochodów z imprez i zbiórek organizowanych przez społeczność Ośrodka oraz wpłat mieszkańców i ucze­stników ustalanych przez właściwy organ samorządowy.

2. Dotacje państwowe i samorządowe podlegaj ą nadzorowi odpowiednich władz.

§12

W ramach działalności Ośrodka zabrania się:

1. udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Ośrodka w stosunku do pracowników i człon­ków władz Ośrodka, a także osób, w stosunku do których pracownicy i członkowie władz Ośrodka pozostają w związku małżeńskim albo w relacji pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia, albo z którymi są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej osobami bliskimi,

2. przekazywania majątku Ośrodka na rzecz pracowników lub członków władz Ośrodka oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż wobec osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.

3. wykorzystywanie majątku na rzecz pracowników i władz Ośrodka na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Ośrodka.

4. zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą pracownicy lub członkowie władz Ośrodka oraz ich bliskie osoby.

§13

Działalność Ośrodka jest dokumentowana W tym celu prowadzona jest następująca dokumentacja:

•         Socjalna, medyczna i pedagogiczna wychowanków i podopiecznych,

•         kadrowa pracowników,

•         księgowa,

•         techniczno-funkcjonalna.

 

Pracownicy Ośrodka

 

 

§14

Osoby zatrudnione w Ośrodku są pracownikami Caritas Archidiecezji Katowickiej.

§15

Wszelkie czynności w sprawach z zakresu prawa pracy w stosunku do pracowników Ośrodka wykonuje Dyrektor Ośrodka.

§16

Kierowników działów zatrudnionych w Ośrodku powołuje Dyrektor Ośrodka po uprzednim uzgodnieniu z Dyrekto­rem Caritas.

§17

W Ośrodku działa Rada Mężów Zaufania, która będąc rzecznikiem interesów pracowniczych, ściśle współpracuje z Dyrektorem w sprawach pracowniczych.

§18

1. Obok zatrudnienia inną formą pracy w Ośrodku jest wolontariat, który jest rozumiany jako charytatywna służba w imię chrześcijańskiej miłości bliźniego.

2. Wolontariusz pełniący świadczenia na rzecz Ośrodka powinien posiadać kwalifikacje i spełniać wymagania odpowiednie do rodzaju i zakresu wykonywanych świadczeń, jeżeli obowiązek posiadania takich kwalifikacji i spełnienia stosownych przepisów wynika z odrębnych przepisów.

3. Świadczenia wolontariatu odbywają się na podstawie pisemnego porozumienia z Ośrodkiem i odbywają się z zachowaniem warunków określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

 

Wychowankowie i podopieczni Ośrodka

 

§19

Wychowankowie i podopieczni Ośrodka korzystają z kompleksowego wsparcia na zasadach określonych odrębnymi przepisami mającymi zastosowanie w poszczególnych działach Ośrodka

§20

Wychowankowie wspólnie z pracownikami stanowią społeczność Ośrodka, biorą aktywny udział wżyciu placówki, sąj ej współgospodarzami.

 

Dział Administracyjno-Księgowy

 

§21

Dział Administracyjno-Księgowy, zwany dalej ADM, jest umiejscowiony na terenie Ośrodka, w budynku przy ulicy Kłodnickiej 103.

§22

Do zadań ADM należy:

•         obsługa kadrowo - płacowa, prawna, finansowa i księgowa Ośrodka, tj. wszystkich placówek (działów Ośrodka) i zadań realizowanych przez Ośrodek,

•         opracowywanie preliminarzy budżetowych, sprawozdań i bilansów placówek prowadzonych w ramach Ośrodka,

•         ewidencjonowanie i zarządzanie obiektami oraz trwałymi składnikami majątkowymi Ośrodka,

•         realizowanie zobowiązań z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony pożarowej Ośrodka,

•         rejestrowanie i wysyłanie korespondencji Ośrodka,

•         potwierdzanie zgodności z oryginałem dokumentów kopiowanych (przez pracownika powołanego przez Dyre­ktora stosownym zarządzeniem).

§23

Za prawidłowe funkcjonowanie ADM, jego mieniem i środkami finansowymi odpowiada Kierownik, którym jest Główny Księgowy Ośrodka.

§24

Wszystkie akty dotyczące ADM muszą posiadać akceptację Dyrektora Ośrodka.

 

Dom Pomocy Społecznej

 

 

§25

Dom Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej - Halembie, zwany dalej Domem, umiejscowiony jest w Rudzie Śląskiej - Halembie w budynku przy ulicy Kłodnickiej 103.

§26

Dom używa nazwy i pieczęci o następującej treści:

 

Caritas Archidiecezji Katowickiej

Ośrodek dla Niepełnosprawnych

Najświętsze Serce Jezusa

Dom Pomocy Społecznej

ul. Kłodnicka 103, 41-706 Ruda Śląska

tel. 243 34 84 do 6

 

§27

1. Dom jest placówką stałego pobytu dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością umysłową.

2. Dom jest placówką koedukacyjną.

§28

Do Domu kierowane są osoby z niepełnosprawnością umysłową na podstawie decyzji administracyjnych właściwych władz samorządowych reprezentowanych przez Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej lub Kierownika Centrum Pomocy Rodzinie. Przy czym przed wydaniem decyzji kandydatura jest uzgadniana z Dyrektorem Ośrodka i Kierownikiem Domu.

§29

1. Dom świadczy podstawowe usługi zgodnie z określonym prawnie standardem usług w zakresie potrzeb bytowych, opiekuńczych i wspomagających.

2. Szczegółowy zakres opieki i usług dla każdego mieszkańca ustala się uwzględniając jego indywidualne potrzeby.

3. Dom zapewnia swoim mieszkańcom między innymi:

•     miejsce zamieszkania,

•     wyżywienie,

•     dostęp do opieki medycznej,

•     opiekę wychowawczą,

•     rehabilitację ruchową, psychologiczną, społeczną i zawodową,

•     możliwość kontynuowania edukacji w szkołach publicznych,

•     dostęp do kultury, oświaty i rekreacji,

•     zaspokojenie potrzeb religijnych.

4. Szczegółowy zakres praw i obowiązków mieszkańców oraz sposób funkcjonowania Domu określają Karta Praw i Obowiązków Mieszkańca Domu Pomocy Społecznej w Halembie oraz Regulamin Domu Pomocy Społecznej w Halembie.

5. Organizując życie mieszkańców oraz usługi dla nich Dom kieruje się następującymi zasadami:

•     podmiotowym i partnerskim traktowaniem mieszkańców przez personel,

•     zapewnieniem opieki i bezpieczeństwa mieszkańcom na terenie placówki oraz w trakcie zajęć organizowanych poza Domem,

•     pełnym dostępem do świadczeń zawartych w ofercie Domu,

•     aktywnym trybem życia wychowanków przez zaangażowanie w czynności życia codziennego, zabawę, sport, naukę, terapię zajęciową i pracę,

•     przełamaniem izolacji i monotonii życia mieszkańców poprzez podtrzymywanie więzi z ich rodzinami oraz rozwijanie kontaktów ze środowiskiem lokalnym.

§30

W Domu działa Samorząd Mieszkańców, który jest rzecznikiem interesów wychowanków i partnerem wobec Dyrektora Ośrodka w dążeniu do jak najlepszego zaspokajania potrzeb mieszkańców.

§31

1. Domem zarządza bezpośrednio Dyrektor ds. DPS, będący jednocześnie Zastępcą Dyrektora Ośrodka.

2. Personel Domu jest zorganizowany w obrębie następujących pionów:

•         merytorycznego (opiekuńczo - terapeutycznego),

•         pomocniczego.

3.W pionie merytorycznym działa zespół opiekuńczo - terapeutyczny, który opracowuje indywidualne plany opiekuńczo - rehabilitacyjne dla poszczególnych mieszkańców oraz nadzoruje ich realizację i dokonuje ich ewaluacji.

§32

1. Podstawą gospodarki finansowej Domu jest roczny plan budżetowy opracowany przez Kierownika DPS wespół z Kierownikiem ADM, zatwierdzony przez Dyrektora Ośrodka i zaakceptowany przez organ zlecający.

2. Dla domu prowadzona jest odrębna ewidencja rachunkowa.

 

Środowiskowy Dom Samopomocy

 

§33

Środowiskowy Dom Samopomocy w Rudzie Śląskiej - Halembie, zwany dalej ŚDS, usytuowany jest w Rudzie Śląskiej - Halembie w budynku przy ulicy Kłodnickiej 91.

§34

ŚDS używa nazwy i pieczęci o następującej treści:

 

Caritas Archidiecezji Katowickiej

Ośrodek dla Niepełnosprawnych

Najświętsze Serce Jezusa

Środowiskowy Dom Samopomocy

ul. Kłodnicka 91, 41-706 Ruda Śląska

tel. (032) 243 11 90

 

§35

ŚDS jest koedukacyjną placówką dziennego pobytu dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz z niepełnosprawnością intelektualną.

§36

Kandydaci do ŚDS kierowani są na podstawie decyzji administracyjnych Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej lub Kierownika Centrum Pomocy Rodzinie właściwego ze względu na miejsce zamieszkania przyszłego uczestnika. Przy czym przed wydaniem decyzji kandydatura jest uzgadniana z Dyrektorem Ośrodka i Kierownikiem ŚDS.

§37

1. ŚDS jest ośrodkiem wsparcia realizującym zadania z zakresu rehabilitacji społecznej osób z zaburzeniami psychicznymi i z niepełnosprawnością intelektualną, której celem jest podtrzymywanie i rozwijanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego i aktywnego życia w środowisku.

2. Realizacja powyższego celu odbywa się poprzez:

•        ogólne usprawnianie psychofizyczne (opieka psychiatryczna i psychologiczna, rehabilitacja),

•     rozwijanie umiejętności wykonywania czynności życia codziennego oraz zaradności osobistej (praca socjalna, terapia pedagogiczna i zajęciowa),

•        inicjowanie i rozwijanie działań integracyjnych ze środowiskiem lokalnym (treningi interpersonalne, spotkania integracyjne).

3. Szczegółową ofertę świadczonych przez ŚDS usług oraz zakres praw i obowiązków uczestników tutejszej placówki ustala Regulamin Środowiskowego Domu Samopomocy w Halembie.

4. Specjalistyczne usługi opiekuńczo - terapeutyczne świadczone dla uczestników ŚDS funkcjonują w oparciu o ramowy plan pracy, który dla każdego pacjenta przygotowuje Rada Programowa ŚDS.

§38

1. Zajęcia rehabilitacyjne uczestników ŚDS odbywają się w grupach, w wielofunkcyjnych pomieszczeniach pobytowo-terapeutycznych (od poniedziałku do piątku w godzinach pomiędzy 800 a 1500).

2. W ŚDS w godzinach popołudniowych działa Klub Pacjenta - Świetlica Socjoterapeutyczna, jako samopomocowa grupa wsparcia umożliwiająca uczestnikom zorganizowanie sobie rozkładu dnia, racjonalnego spędzania czasu wolnego, uczestniczenie w imprezach okolicznościowych, stymulująca kontakty inter-personalne, dostarczająca relaksacji.

3. Przy ŚDS mogą być tworzone miejsca całodobowego okresowego pobytu w formie pokoi hostelowych czy mieszkań chronionych, o ile wynika to z realizacji przez uczestnika poszerzonego programu wspierająco-rehabilitacyjnego oraz przy uwzględnieniu warunków lokalowych obiektu.

§39

1. Środowiskowym Domem Samopomocy bezpośrednio zarządza Kierownik ŚDS, który podlega służbowo Dyrektorowi Ośrodka.

2. Kierownik odpowiada za realizację zadań programowych ŚDS oraz prawidłowe gospodarowanie mieniem i środkami finansowymi tejże placówki.

3. Wszystkie akty dotyczące ŚDS muszą posiadać akceptację Dyrektora Ośrodka

§40

Personel ŚDS jest zorganizowany w oparciu o następujące piony:

•         merytoryczny (opiekuńczo-terapeutyczny),

•         pomocniczy.

§41

1. Podstawą gospodarki finansowej placówki jest roczny plan budżetowy opracowany przez Kierownika ŚDS wespół z Kierownikiem ADM, zatwierdzony przez Dyrektora Ośrodka i zaakceptowany przez organ zlecajmy.

2. Dla ŚDS prowadzona jest odrębna ewidencja rachunkowa.

 

Warsztat Terapii Zajęciowej

 

§42

WTZ składa się z dwóch oddziałów, które są usytuowane w obrębie dwóch budynków, tj. w obiekcie przy ulicy Kłodnickiej 103 oraz w obiekcie przy ulicy Kłodnickiej 91.

§43

WTZ używa nazwy i pieczęci o następującej treści:

 

Caritas Archidiecezji Katowickiej

Ośrodek dla Niepełnosprawnych Najświętsze Serce Jezusa

Warsztat Terapii Zajęciowej

ul. Kłodnicka 103, 41-706 Ruda Śląska

tel. (032) 243 34 84 do 6

 

§44

Zgłoszenia kandydatów do uczestnictwa w warsztacie przyjmuje Kierownik WTZ. Dyrektor Ośrodka - na wniosek Rady Programowej WTZ - dokonuje zatwierdzenia kandydatów w oparciu o wskazania do terapii zajęciowej zawarte w orzeczeniu o stopniu niepełnosprawności wydanym przez właściwy organ.

§45

1. Warsztat jest koedukacyjną na placówką pobytu dziennego (zajęcia są prowadzone od poniedziałku do piątku w godzinach pomiędzy 730 a 1430), realizującą zadania z zakresu rehabilitacji ruchowej, psychologicznej, społecznej i zawodowej.

2. Szczegółową ofertę świadczonych przez warsztaty usług oraz zakres praw i obowiązków uczestników tej placówki ustalają Regulamin Warsztatu Terapii Zajęciowej w Halembie oraz Regulamin kieszonkowego uczestników WTZ.

3. Specjalistyczne usługi rehabilitacyjne świadczone uczestnikom warsztatów funkcjonują w oparciu o indywidualne plany rehabilitacji, które dla każdego wychowanka przygotowuje Rada Programowa WTZ.

§46

Zajęcia rehabilitacyjne uczestników warsztatów odbywają się w grupach terapeutycznych, tzw. pracowniach.

§47

1. Warsztatem bezpośrednio zarządza Kierownik WTZ, który podlega służbowo Dyrektorowi Ośrodka.

2. Kierownik WTZ odpowiada za realizację zadań programowych warsztatu oraz prawidłowe gospodarowanie mieniem i środkami finansowymi tejże placówki.

3. Wszystkie akty dotyczące warsztatu muszą posiadać akceptację Dyrektora Ośrodka.

§48

Pracownicy warsztatu są zorganizowani w oparciu o następujące piony:

•          merytoryczny (terapeutyczno-rehabilitacyjny),

•          pomocniczy.

§49

1. Podstawą gospodarki finansowej warsztatu jest roczny plan budżetowy opracowany przez Kierownika WTZ wespół z Kierownikiem ADM, zatwierdzony przez Dyrektora Ośrodka i zaakceptowany przez organ zlecający.

2. Dla WTZ jest prowadzona odrębna ewidencja rachunkowa.

 

Postanowienia końcowe

 

 

§50

Wprowadzenie nowego statutu albo zmian w niniejszym Statucie należy do wyłącznej kompetencji organu powołującego, tj. Dyrektora Caritas Archidiecezji Katowickiej.

§51

Niniejszy statut obowiązuje od dnia 1 stycznia 2009 roku, zaś dotychczasowy traci moc.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49