Start

bg osrodek

Ośrodek dla Osób Niepełnosprawnych Najświętsze Serce Jezusa w Rudzie Śląskiej jest dziełem Caritas Archidiecezji Katowickiej. Mocą dekretu Metropolity Górnośląskiego arcybiskupa Damiana Zimonia  został on powołany do życia w 1995 roku.naszamisja
Ośrodek w Halembie stanowi zespół specjalistycznych placówek, których misją jest wspieranie osób niepełnosprawnych, w szczególności zaś osób z niepełnosprawnością intelektualną i zaburzeniami psychicznymi. Obecnie w ramach Ośrodka działają: dom pomocy społecznej, warsztat terapii zajęciowej i środowiskowy dom samopomocy. Ponadto przy Ośrodku funkcjonują tzw. mieszkania chronione, Klub Olimpiad Specjalnych "Halembianka", filmowa grupa "Ja, jo" oraz zespół teatralno - muzyczny “Od Serca”. Ze wsparcia Ośrodka korzysta regularnie prawie 250 osób.

 Zobacz prezentację Ośrodka

 

Ośrodek dla Osób Niepełnosprawnych Najświętsze Serce Jezusa w Rudzie Śląskiej realizuje także szereg inicjatyw o charakterze kulturalnym, sportowym i rekreacyjnym, które zmierzają do zwiększenia partycypacji społecznej i kulturalnej osób niepełnosprawnych, do wyrównywania szans, pogłębienia integracji społecznej oraz tworzenia pozytywnego wizerunku człowieka borykającego się z ograniczoną sprawnością biopsychospołeczną i jego pozytywnego odbioru przez ogół społeczeństwa. Należą do nich takie przedsięwzięcia jak: konferencje i sympozja, wystawy, festyny, koncerty i spotkania integracyjne (m.in. Festyn Integracyjny Bądźmy razem czy Spotkania Integracyjne Serce pełne dobra), wydawnictwa, treningi i zawody sportowe (np. Spartakiada Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej Olimpiada Radości organizowana już od 1995), wycieczki, plenery i turnusy rehabilitacyjne. Niektóre z tych inicjatyw przyjęły formę zorganizowaną i charakteryzują się tym, że niepełnosprawna młodzież ma okazję do realizowania indywidualnych zainteresowań oraz rozwijania swoich talentów podczas regularnych spotkań artystycznych lub treningów sportowych. Chodzi tu przede wszystkim o działający przy Ośrodku zespół teatralno-muzyczny “Od Serca” oraz Terenową Sekcję Olimpiad Specjalnych Halembianka. Ponadto Ośrodek jest inicjatorem i od 2004 roku koordynatorem miejskich obchodów Tygodnia Godności Osób Niepełnosprawnych.
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49