Start

bg osrodek

kombatanci 52Tegoroczne potkanie ze środowiskami kombatanckimi, osobami represjonowanymi czy przedstawicielami Rodzin Katyńskich i Policyjnych 1939, organizowane zwykle w naszym Ośrodku z okazji Święta Niepodległości, odbyło się tym razem kilka dni po samym święcie, przypadającym na 11 listopada. Wszyscy zaproszeni goście tuż przed Mszą świętą, którą rozpoczęło się spotkanie, zostali powitani w pięknie udekorowanej kaplicy przez dyrektora Ośrodka, pana Dariusza Sitko. Podczas kazania ksiądz Antoni przypomniał między innymi niezwykłą postać błogosławionego ks. Jerzego Popiełuszki, zaś podczas spotkania przy stole, pan dr Andrzej Sznajder, obecny na spotkaniu dyrektor śląskiego IPNu, zwrócił uwagę na obowiązek pamięci jak spoczywa na obecnym pokoleniu, które ma szczęście żyć w pokoju. Jeszcze przed obiadem, realizując ten szczególny obowiązek nasi mieszkańcy z zespołu „Od Serca” zaproponowali gościom wspólne śpiewanie powstańczych piosenek, wpisując się w ten sposób w kolejny, przeżywany szczególnie na Śląsku, jubileusz 100 lat od wybuchu Pierwszego Powstania Śląskiego. Gościom rozdano śpiewniki i zaproponowano, aby sami wybrali kolejność wykonywania poszczególnych piosenek. Propozycja ta, podobnie jak i sam pomysł sięgnięcia do takiego właśnie repertuaru, bardzo przypadła im widać do gustu, bo chętnie sięgnęli po przygotowane teksty i zaczęli się prześcigać w propozycjach. Obecna na spotkaniu pani Grażyna Dziedzic – prezydent Rudy Śląskiej, wspólnie ze swoim zastępcą – panem Krzysztofem Mejerem równie chętnie jak inni zaglądali do śpiewnika, podobnie jak, znany z dobrego głosu i zamiłowania do śpiewania, pan Krystian Morys – dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Blisko pół godziny później, pomimo tego, że z kuchni już dawno dolatywały smakowite zapachy pieczonego mięsa, niektórzy z żalem wertowali śpiewniki, stwierdzając, że nie ma w nich już niczego, co nie byłoby jeszcze śpiewane. Uśmiechy na twarzach zebranych świadczyły o tym, że pomysł był trafiony. Uśmiechy te nie zniknęły podczas obiadu, a słowa uznania pod adresem naszej kuchni nie były tylko zwykłą kurtuazją. Nie były nią też gratulacje jakie posypały się na ręce tych, którzy w ostatnich dniach zostali uhonorowani okolicznościowymi medalami z okazji setnej rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę. Z życzliwością zabarwioną nierzadko wzruszeniem wysłuchano relacji ze spotkań towarzyszących ceremoniom. Na koniec, z wielkim zadowoleniem wszyscy zebrani przyjęli zaproszenie na jeszcze jedno spotkanie w tym roku, już bezpośrednio przed zbliżającymi się świętami. Zatem, do zobaczenia. 

PROGRAM OPERACYJNY POMOCY ŻYWNOŚCIOWEJ 2014 – 2020
– Podprogram Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej
Potrzebującym.
Data: 28 lutego 2015 r.
Autor: Dariusz Sitko

 

Od początku istnienia Ośrodka staramy się dokumentować wszystkie nasze ważniejsze, a czasami i mniej ważne, ale za to miłe, wydarzenia i sytuacje. Pierwsza nasza kronika, zawierająca początki naszej działalności,oprawiona w skóropodobny materiał, wykonana została na kolorowych kartach formatu A2. Ręczne wpisy i komentarze pod zdjęciami jak i liczne fotografie są dziś dla wszystkich sympatyczną pamiątką. Później jako formę kroniki przyjęliśmy wydawaną przez ponad rok bardzo nisko nakładową gazetkę "Dobosz", która nie tylko donosiła..., choć może lepiej zabrzmi - oznajmiała wszystkim, co słychać w naszym Ośrodku, ale również zapraszała do współpracy poprzez różnego rodzaju konkursy i kąciki tematyczne. Po upadku periodyku, który to upadek wiązał się niestety z dość wysokimi wówczas kosztami wydruku (warto wspomnieć, że biuletyn był drukowany w pełnym kolorze), rozpoczęliśmy współpracę z "Paciorkami Nadziei" - gazetą parafii Matki Boskiej Różańcowej, na terenie której mieści się nasz Ośrodek. Dzięki życzliwości Redakcji w każdym numerze mamy swoje dwie strony, na których piszemy o najważniejszych wydarzeniach z życia naszej społeczności. Integrujemy się w ten sposób ze wspólnotą parafialną, której częścią się czujemy i jesteśmy.

 

Nasza nowa strona internetowa daje nam nowe możliwości. Została ona przygotowana w związku z, przypadającą na rok 2015, dwudziestą rocznicą działalności Ośrodka. To wtedy powstał pomysł stworzenia całkiem nowej kroniki, tym razem w formie elektronicznej. Dzięki niej odwiedzający naszą stronę mają okazję zapoznać się nie tylko z bieżącymi informacjami na temat naszej działalności, ale i z tym co wydarzyło się w bliższej lub dalszej przeszłości. W tym roku w związku z kolejnym przeżywanym jubileuszem - tym razem naszego dwudziestopieciolecia istnienia, zapraszamy wszystkich naszych Gości i Przyjaciół do wspólnego z nami wspominania i radowania się z tej okazji i do częstego zagladania na naszą stronę.

Głównym celem Samorządu działającego w ramach Środowiskowego Domu Samopomocy w Rudzie Śląskiej-Halembie jest kształtowanie samorządności wśród uczestników ŚDS oraz motywowanie ich do samodzielnego podejmowania różnych form aktywności. Samorząd wybierany jest przez uczestników placówki dwa razy w roku kalendarzowym. Oznacza to, że wypełnianie przez uczestników ŚDS powierzonych im podczas wyborów funkcji, tzw. kadencja trwa pół roku. Wybory do Samorządu zwyczajowo poprzedzone są Konferencją przedwyborczą, na której wszyscy kandydaci prezentują swoje programy.

Podczas Wyborów do Samorządu przeprowadzane jest oczywiście głosowanie. Głosowanie jest tajne. Oddane głosy zliczane są przez Komisję Wyborczą, która sporządza protokół z głosowania i oficjalnie przedstawia społeczności ŚDS wyniki uzyskane przez osoby kandydujące do poszczególnych funkcji w Samorządzie. W skład Samorządu wchodzą minimum trzy osoby, wśród których zostaje wyłoniony kolejno: przewodniczący, zastępca, sekretarz, itd. Nad prawidłową realizacją zadań podejmowanych przez Samorząd czuwa Opiekun, który udziela pomocy między innymi przy:

- utrzymaniu zgodnego z planem przebiegu zebrań organizowanych przez Samorząd,

- multimedialnej obsłudze Spotkań Społeczności ŚDS,

- uzgadnianiu realizacji inicjatyw podejmowanych w oparciu o aktywność zespołu Samorządu z założonym do wykonania planem pracy placówki, itp.

Zebrania Samorządu na których omawiane są sprawy dotyczące społeczności ŚDS, odbywają się co najmniej raz w miesiącu. Zebrania te, są protokołowane, a wnioski i ustalenia z nich wynikające, przekazywane są do wiadomości i akceptacji Kierownika ŚDS. Opiekun Samorządu, każdorazowo wybierany jest spośród personelu Ośrodka poprzez głosowanie członków Samorządu. Kadencja Opiekuna Samorządu trwa pół roku kalendarzowego, podobnie jak kadencja wybranego Samorządu.

W okresie od 01 stycznia 2014 roku do 30 czerwca 2014 r. skład Samorządu kształtuje się następująco: przewodniczący – p. Rafał Wójcik, zastępca przewodniczącego – p. Wenancjusz Małysiak, sekretarz – p. Karol Bartoszek.

REGULAMIN  ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY

W RUDZIE ŚLĄSKIEJ - HALEMBIE

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Środowiskowy Dom Samopomocy w Rudzie Śląskiej – Halembie, zwany dalej „ŚDS” działa na podstawie:

 • Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362, z późn. zm.)
 • Ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. Nr 111, poz. 535, z późn. zm.)
 • Rozporządzenia z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy (Dz. U. Nr 238, poz. 1586)
 • innych nie wymienionych powyżej obowiązujących przepisów prawnych tj. ustaw wraz z rozporządzeniami wykonawczymi oraz aktów prawa lokalnego w zakresie dotyczącym działalności prowadzonej przez ŚDS,
 • Umowy zawartej pomiędzy Prezydentem Miasta Ruda Śląska a Caritas Archidiecezji Katowickiej,
 • Statutu Ośrodka dla Niepełnosprawnych „Najświętsze Serce Jezusa” w Rudzie Śląskiej – Halembie,
 • oraz niniejszego regulaminu.

§ 2

W strukturze organizacyjnej Caritas Archidiecezji Katowickiej, ŚDS funkcjonuje jako dział Ośrodka dla Niepełnosprawnych „Najświętsze Serce Jezusa” w Rudzie Śląskiej – Halembie i jako taki podlega bezpośredniemu nadzorowi Dyrektora Caritas.

§ 3

Działalność ŚDS opiera się na ideach Katolickiej Nauki Społecznej.

§ 4

Siedzibą ŚDS jest budynek usytuowany w Rudzie Śląskiej przy ulicy Kłodnickiej 91.

§ 5

Obszarem działania ŚDS obejmuje zasadniczo obszar miasta Ruda Śląska.

§ 6

Za właściwe funkcjonowanie placówki odpowiedzialny jest Kierownik ŚDS, który służbowo podlega Dyrektorowi Ośrodka.

 

ZASADY DZIAŁANIA ORAZ ZAKRES ŚWIADCZONYCH USŁUG

§ 7

ŚDS jest koedukacyjnym ośrodkiem wsparcia dla 40 osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym osób przewlekle psychicznie chorych (dom typu A) oraz osób upośledzonych umysłowo w stopniu głębokim, znacznym i umiarkowanym, a także osób z lekkim upośledzeniem umysłowym, gdy jednocześnie występują inne zaburzenia, zwłaszcza neurologiczne (dom typu B).

§ 8

Do ŚDS przyjmowane są osoby z decyzją administracyjną wydaną zgodnie z ustaloną właściwością miejscową przez ośrodek pomocy społecznej lub powiatowe centrum pomocy rodzinie. Decyzja administracyjna określa między innymi: odpłatność, czasokres pobytu oraz rodzaj przyznanych usług.

§ 9

Podstawą działalności ŚDS jest świadczenie usług wobec osób z zaburzeniami psychicznymi wymagającymi wsparcia w przezwyciężaniu ich trudnej sytuacji życiowej oraz zaspokajaniu ich niezbędnych potrzeb życiowych realizowanych w formie dziennego pobytu w placówce poprzez objęcie kompleksowymi działaniami zmierzającymi do osiągnięcia przez te osoby jak najpełniejszej samodzielności życiowej.

§ 10

Zajęcia organizowane dla uczestników ŚDS w formie pobytu dziennego odbywają się od poniedziałku do piątku w dni robocze. Uczestnicy ŚDS mają możliwość korzystania z dodatkowych zajęć w godzinach popołudniowych oraz w dniach wolnych od pracy.

§ 11

Osoby oczekujące na przyjęcie do ŚDS mogą za zgodą Kierownika ŚDS korzystać z zajęć prowadzonych w formie klubowej.

§ 12

Byli uczestnicy mają prawo za zgodą Kierownika ŚDS do utrzymywania dalszego kontaktu z placówką w ramach tworzonych przez nich samopomocowych grup wsparcia działających w różnych formach.

§ 13

ŚDS świadczy usługi w ramach indywidualnych lub zespołowych treningów samoobsługi i treningów umiejętności społecznych, polegających na nauce, rozwijaniu lub podtrzymywaniu umiejętności w zakresie dnia codziennego i funkcjonowania w życiu społecznym, obejmując swoim zakresem w szczególności:

 1. trening funkcjonowania w codziennym życiu, w tym: trening dbałości o wygląd zewnętrzny, trening nauki higieny, trening kulinarny, trening umiejętności praktycznych, trening gospodarowania własnymi środkami finansowymi;
 2. trening umiejętności interpersonalnych i rozwiązywania problemów, w tym: kształtowanie pozytywnych relacji uczestnika z osobami bliskimi, sąsiadami, z innymi osobami w czasie zakupów, w środkach komunikacji publicznej, w urzędach, w instytucjach kultury;
 3. trening umiejętności spędzania wolnego czasu, w tym: rozwijanie zainteresowań literaturą, audycjami radiowymi, telewizyjnymi, internetem, udział w spotkaniach towarzyskich i kulturalnych;
 4. terapię ruchową, w tym: zajęcia sportowe, turystykę i rekreację;
 5. poradnictwo psychologiczne;
 6. poradnictwo socjalne;
 7. oraz inne formy postępowania dostosowane do szczególnych potrzeb osób kierowanych do placówki, wynikających z istoty ich schorzenia lub niepełnosprawności.

§ 14

Zespół Wspierająco-Aktywizujący ŚDS składający się z kierownika oraz personelu merytorycznego przygotowuje dla każdego uczestnika zajęć Indywidualny Plan Postępowania Wspierająco-Aktywizującego, określając zarazem okres, jaki będzie niezbędny do jego realizacji.

§ 15

W realizacji Indywidualnego Planu Postępowania Wspierająco-Aktywizującego czynny udział bierze uczestnik zajęć lub jego opiekun prawny.

§ 16

W wyniku okresowej oceny efektów realizacji Indywidualnego Planu Wspierająco-Aktywizującego lub też w przypadku zmiany stanu zdrowia uczestnika zajęć, realizowane działania wynikające z Indywidualnego Planu Postępowania Wspierająco-Aktywizującego są w odpowiedni sposób korygowane.

§ 17

Personel ŚDS prowadzi dokumentację zbiorczą i dokumentację indywidualną dla każdego uczestnika zajęć z uwzględnieniem przepisów prawnych wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych.

§ 18

Dokumentacja zbiorcza zawiera w szczególności:

 • ewidencję uczestników;
 • ewidencję obecności;
 • dzienniki dokumentujące pracę terapeutów.

§ 19

Dokumentacja indywidualna obejmuje w szczególności:

 • kopię decyzji kierującej do domu,
 • kopię orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenia o stopniu niepełnosprawności,
 • indywidualny plan postępowania wspierająco-aktywizującego,
 • opinie specjalistów,
 • notatki pracowników zespołu wspierająco-aktywizującego dotyczące aktywności uczestnika, jego zachowań, motywacji do udziału w zajęciach,
 • oraz inne dokumenty mające zastosowanie przy opracowywaniu indywidualnego planu postępowania wspierająco-aktywizującego.

§ 20

Prawa i obowiązki osób korzystających z usług świadczonych przez ŚDS:

Uczestnik ŚDS ma prawo do:

 • uzyskania pełnej informacji o zasadach pobytu, sposobie funkcjonowania placówki oraz o usługach świadczonych przez ŚDS i korzystania z nich przy braku przeciwwskazań zdrowotnych;
 • współuczestnictwa przy opracowywaniu i realizacji Indywidualnego Planu Postępowania Wspierająco-Aktywizującego uwzględniającego indywidualne potrzeby
       i możliwości psychofizyczne uczestnika;
 • uczestnictwa w podejmowaniu decyzji w sprawach dotyczących jego osoby;
 • aktywnego uczestnictwa w życiu społeczności ŚDS;
 • posiadania samorządnej reprezentacji społeczności ŚDS;
 • korzystania z poradnictwa socjalnego, psychologicznego i psychiatrycznego, również z wykorzystaniem ofert wyspecjalizowanych instytucji;
 • poszanowania godności osobistej, akceptacji własnych przekonań i zachowań o ile są one zgodne z ogólnie przyjętymi normami społecznymi i nie wpływają dezintegracyjnie na innych uczestników zajęć;
 • zgłaszania skarg i wniosków do Kierownika ŚDS lub Dyrektora Ośrodka.

Obowiązkiem uczestnika ŚDS jest w szczególności:

 • przestrzeganie obowiązujących zasad współżycia społecznego;
 • aktywne współdziałanie z personelem w realizacji Indywidualnego Planu Postępowania Wspierająco-Aktywizującego;
 • stosowanie się do zaleceń personelu;
 • usprawiedliwianie nieobecności;
 • utrzymanie porządku w swoim najbliższym otoczeniu, dbałość o mienie ŚDS;
 • konieczność okresowych wizyt u lekarza i przyjmowania zleconych leków;
 • dbałość w miarę swoich możliwości o higienę osobistą i wygląd zewnętrzny;
 • ponoszenie określonych decyzją administracyjną odpłatności.

§ 21

W placówce obowiązuje bezwzględny zakaz przebywania pod wpływem alkoholu oraz wnoszenia bądź spożywania napojów alkoholowych.

§ 22

Zabrania się palenia wyrobów tytoniowych w pomieszczeniach Ośrodka. Palenie tytoniu jest dozwolone wyłącznie na zewnątrz budynku w miejscu do tego wyznaczonym.

§ 23

Planowana nieobecność uczestnika ŚDS powinna być zgłoszona z odpowiednim wyprzedzeniem, chyba że udokumentowany został fakt, iż nie było to możliwe z przyczyn losowych. Dłuższa ciągła nieusprawiedliwiona nieobecność prowadzi do wszczęcia postępowania wyjaśniającego, w tym powiadomienia pracownika socjalnego MOPS.

§ 24

Opuszczenie terenu ŚDS w trakcie odbywających się zajęć jest możliwe po uprzednim zgłoszeniu tego faktu terapeucie oraz udokumentowaniu odpowiednim wpisem w Zeszycie przepustek zawierającym informację dotyczącą planowanego czasu powrotu oraz celu wyjścia.

§ 25

Uporczywe i rażące naruszanie przez uczestnika zajęć przepisów wynikających z niniejszego regulaminu, jak również innych przepisów regulujących organizację i życie społeczne w ŚDS po wyczerpaniu dostępnych środków dyscyplinarnych, skutkuje złożeniem wniosku o uchylenie decyzji administracyjnej przyznającej usługi świadczone przez ŚDS.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 26

Obok postanowień niniejszego regulaminu wszystkich pracowników i uczestników ŚDS obowiązują przepisy wewnętrzne regulujące w sposób szczegółowy organizację i życie społeczne w ŚDS (np. zarządzenia, procedury, itp.) wydawane przez Dyrektora Ośrodka lub Kierownika ŚDS po uprzednim ich zatwierdzeniu przez Dyrektora Ośrodka.

§ 27

Regulamin Środowiskowego Domu Samopomocy w Rudzie Śląskiej – Halembie wchodzi w życie z dniem jego zatwierdzenia.

Grupa Wsparcia - to systematyczne spotkania integracyjne, otwarte przede wszystkim dla byłych i obecnych uczestników zajęć Środowiskowego Domu Samopomocy, ale także dla osób zainteresowanych, zwłaszcza z ich rodzin i kręgu osób im bliskich.

Spotkania Grupy Wsparcia odbywają się cyklicznie, w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca. Podczas tych comiesięcznych spotkań, prowadzone są luźne rozmowy i dyskusje, mające na celu dzielenie się spostrzeżeniami i problemami odnoszącymi się do uczestników.

Efektem wymiany doświadczeń jest świadczenie sobie pomocy różnego rodzaju, począwszy od udzielenia pożytecznych informacji do empatycznego zrozumienia i nawiązywania kontaktów społecznych z osobami o podobnych doświadczeniach.

Przynależność do Grupy Wsparcia pomaga uczestnikom zwalczać własną bezradność, zwiększa ich świadomość na swój własny temat, dążeń, celów życia, a także umożliwia pozyskanie nowych umiejętności radzenia sobie w sytuacjach trudnych, często zdrowotnych, które zaburzają funkcjonowanie w życiu codziennym.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49